Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Department of Tax and Finance

KNU Departments

Department of Tax and Finance


Karen National Union
Supreme Headquarters
Kawthoolei

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မ့ၢ်ကရၢလၢ အဘၣ်တၢ် ကရၢကရိသူၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ကညီဒီကလုၥ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒ်သိး ကကဲထီၣ်ခၢၣ်စးလၢ ကညီဒီကလုၥ်အဂီၢ် ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ရိၣ်ဖှိၣ်ကညီကလုၥ်တဖၣ် လၢကညီကလုၥ်အတၢ်ဂဲၤလိၥ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒ်သိး ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲဝဲ ကညီကလုၥ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်ပၢၢ်ဆၢ ဒီး မၤလၢပှဲၤကညီကလုၥ် အတၢ်မိၣ်နၢ့်သးလီ ဒီး သူၣ်ထီၣ်ကညီကီၢ် လၢအအိၣ်ဒီး ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ခွဲးယၥ်, ကလုၥ်တၢ်ထဲသိးတုၤသိးခွဲးယၥ် ဒီး တၢ်စံၣ်ညီပၢလီၤသးခွဲးယၥ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကညီဒီကလုၥ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးလၢ တၢ်ပၢၢ်ဆၢ တၢ်ဂဲၤလိၥ်အဆၢကတီၢ် တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ် မ့ၢ်ပကညီကလုၥ်တဖၣ် အတၢ်ဆီၣ်ထွဲ ဒီး အတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုၥ်ဒီးပှၤ ဒီး ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူ, သွံၣ်ထံ, ဂံၢ်ဘါ, ကပၢၤကဝါ ဒီး ကျိၣ်စ့ တၢ်သ့ၣ်တၢ်ဘၣ်တဖၣ် တဒိးကွဲဘၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်အကျါ ကျိၣ်စ့တၢ်မၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အကါဒိၣ်တမံၤလၢ တၢ်ပၢၢ်ဆၢတၢ်မၤ ကိးမံၤကလဲၤအသးဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီ အဂီၢ်အဃိ တၢ်ကဘၣ်ပၢဆှၢကျိၣ်စ့ တၢ်ဖံးတၢ်တၢ်မၤ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ အတၤတၢ်ဒီး ပတၢ်ကရၢကရိတမံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢဂ့ၢ်ဝီ တၢ်မၤခဲလၢၥ် ကလဲၤသးဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါအဂီၢ် ကျိၣ်စ့ မ့ၢ်တၢ်လၢ အကါဒိၣ်ဝဲအဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢ ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုၥ်တဖၣ် ကအိၣ်ဝဲ ဒ်တၢ်မၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်အသိး ဒီး တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ ကျိၣ်စ့တၢ်မၤတဖၣ် ကလဲၤသး ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါ အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အကါဒိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂဲၤလိၥ်လၢ ပပှၤကလုၥ်ဂ့ၢ်ဝီ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤ တမ့ၢ်လၢ တၢ်ဘၣ်မၤအီၤသဘျ့ဘၣ် ဒီး ဘၣ်အိၣ်ဒံးလၢ စုကဝဲတၢ်ပၢၢ်ဆၢကတီၢ် ဒီး ဆူမဲၥ်ညါတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီး တၢ်ကရၢကရိ အိၣ်ဆၢထၢၣ်ကသ့ၣ်ကနၢ့်အဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်သပှၢ်ပှၢ်လၢ ကျိၣ်စ့သ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်အိၣ်သဃဲၤဒီး ခိၣ်နၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲပၢဆှၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ကျိၣ်စ့တဖၣ် တၢ်ပၢဆှၢအီၤ မ့ၢ်တဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါဘၣ် ဒီး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးက့ၤ ပပှၤကလုၥ် အတၢ်မိၣ်နၢ့်သးလီ ဒီး ပတၢ်ကရၢကရိ အလၤကပီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်သိး ထုးလီၤစှၤဝဲ ပတၢ်ကရၢကရိ အဂံၢ်အဘါဒီး တၢ်ကရၢကရိ ကအိၣ်သူၣ်လီၤဆီလီၤသး ဆူညါကသ့အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီဒီး မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ် ဒိၣ်မး န့ၣ်လီၤ.

ကျိၣ်စ့ၣ်ဂ့ၢ်ဝီ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်အဃိ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ပၢဆှၢကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟီၣ်ကဝီၤတဆီၣ်ဘၣ်တဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ, အလီၤအိၣ်လၢ ကဘၣ်သမံၤသမိး ပဲၥ်ထံနီၤဖး လီၤတံၢ်ဝဲ ကျိၣ်စ့တၢ်လဲၤတရံးသး ကဘၣ်စူးကါဒီး မၤထွဲဝဲဒ် လီၢ်ခၢၣ်သး ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီ တၢ်ဖီၣ်ပျံၤသနူ အသိးန့ၣ်လီၤ. အအံၤကမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီၣ်သခူထီၣ်ဒီး ကကဲထီၣ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ တၢ်ကရၢကရိဒီတခါအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပညိၣ်

တၢ်ကရၢကရိထီ ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီ ကမံးတံၥ် အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲ ပၥ်လီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီး ဃုနၢ့်၀ဲကျိၣ်စ့လၢ ကရၢတၢ်မၤ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဂီၢ် ကပၥ်လီၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဝဲဒၣ် ကျိၣ်စ့လၢအဟဲနုၥ်တဖၣ် တၢ်ကစူးကါအီၤ ဒ်တၢ်ပၥ်ပနီၣ်အကျိၤအိၣ်ဝဲအသိး ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါ အိၣ်ဒီးစရီပတီၢ် တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ တၢ်သမံသမိး ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီ ဒ်လီၢ်ခၢၣ်သး ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဖီၣ်ပျံၤသနူအသိး ဒီး ကမ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်ကဲဘျူးကဲဖှိၣ်နီၢ်နီၢ်လၢ တၢ်ကရၢကရိအဂီၢ် ကမံးတံၥ်အံၤ ကရဲၣ်ကျဲၤပၥ်လီၤဝဲဒၣ် ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီ တၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Department of Tax and Finance

Activity

KNU Departments

Contact Us