Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News
(၆) လါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၉-၇-၂၀၂၃ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် ၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤထီၣ် (၁) သီအနံၤ တုၤလါယူၤအသီ (၃၀) အနံၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်, တၢ်ဒုးစဲၥ်ပြဲၥ် ခဲလၢၥ်ကဲထီၣ်ဝဲ (၂၄၉၅) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသံဝဲ (၂၆၃၂) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၅) ဂၤ, သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၂) (၅) ဂၤ, သုးခိၣ်စိ (၉) ဂၤ, သုးခိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် (၄) ဂၤ, သုးခိၣ်ဖိ (၅) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၆၈၅) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၂) တဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသိလ့ၣ် ဟးဂီၤကွံၥ်ဝဲ (၉၉) ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) တကပၤ ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူလၢ ထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုၥ်ဂီၢ် ခဲလၢၥ် (၇၆) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၂၅၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ခီဖျိလၢ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ တပယူၥ်ဃီဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤထီဒါဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်အကလုၥ်ကလုၥ်အဃိ ကမျၢၢ်ဖိ (၅၉၉၄၀၀) ဂၤဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် ဒီး ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၥ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ အကလုၥ်ကလုၥ်န့ၣ်လီၤ. ၂၀၂၂ နံၣ် လါယူၤလံ တုၤ ၂၀၂၃ နံၣ် လါယူၤ အကတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤဝဲ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် န့ၢ်ဒံးဒၣ်ထဲ ဟံၣ်ဒူၣ် (၅၄၄၉၄) ဒူၣ်, ပှၤနီၣ်ဂံၢ် (၂၆၉၆၃၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ. တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤ ခီဖျိလၢ တၢ်စူၤအါအဃိ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးတၢ်ဂ့ၢ်ကီ, တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဂ့ၢ်ကီ သ့ၣ်တဖၣ် အါမးအဃိ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် လိၣ်ဘၣ်ဝဲ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.