Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News
(၂) သီအတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ် (၈) ဘျီဒီးဘၣ်သံဝဲ ကၠိသရၣ်, ကၠိဖိမုၣ်ခွါ (၄) ဂၤ ဒီး ကမျၢၢ်, ကၠိသရၣ်မုၣ်, ကၠိဖိမုၣ်ခွါ ဘၣ်ဒိဝဲခဲလၢၥ် (၇) ဂၤ


၂၀၂၃ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၁၀) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး

၂၀၂၃ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၇) သီအနံၤ ဂီၤခီ (၁၁း၄၅) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီယူၤဒုးသုး ဒီး ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ် ခးလီၤဃုၥ်ဒီးကျိစဲးလး (၂) ဘျီလၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် ခ့ပူၤကရူၢ် သ့ၣ်သူခံသဝီ ဒီး ကီၤရူၢ်ဘီထၣ်သဝီအပူၤအဃိ ကမျၢၢ်ဖိဘၣ်ဒိဝဲ (၁) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဟးဂီၤကွံၥ်ဝဲ ကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ် (၁၀) ဖျၢၣ်, ဘၣ်ဟးဂီၤဃုၥ်စ့ၢ်ကီး တၢ်သိၣ်လိကၠိ (၁) ဖျၢၣ်, ခရံၥ်ဖိတၢ်ဘါယွၤသရိၥ် (၁) ဖျၢၣ်, တၢ်ထုကဖၣ်အဒၢးတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

၂၀၂၃ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၇) သီအနံၤ ဂီၤခီ (၀၆း၀၃) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီယူၤဒုးသုး ဒီး ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်, ခးလီၤဃုၥ်ကျိစဲးလး (၁) ဘျီ ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် နးကိၤခံကရူၢ် ထံဂီၤထၣ်သဝီပူၤအဃိ ဘၣ်သံဝဲ ကၠိသရၣ် ကၠိဖိမုၣ်ခွါ ခဲလၢၥ် (၄) ဂၤ လၢအမ့ၢ်ဝဲ (၁) စီၤဖါဒါ သးနံၣ် (၅၆) နံၣ် ကၠိသရၣ်, (၂) စီၤအဲၣ်မုၢ်လါ သးနံၣ် (၁၄) နံၣ် ကၠိဖိ, (၃) နီၣ်ထံခုၣ်ဖိ သးနံၣ် (၁၆) နံၣ် ကၠိဖိ, (၄) စီၤဘိၣ်ကၠံ သးနံၣ် (၁၃) နံၣ် ကၠိဖိ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲကၠိသရၣ်မုၣ်ကၠိဖိမုၣ်ခွါ ခဲလၢၥ် (၆) ဂၤ လၢအမ့ၢ်ဝဲ (၁) နီၣ်ဒါ သးနံၣ် (၂၄) နံၣ် ကၠိသရၣ်မုၣ်, (၂) နီၣ်ဖီစ့ထူ သးနံၣ် (၁၄) နံၣ် ကၠိဖိ, (၃) နီၣ်ဒါဝါ သးနံၣ် (၁၁) နံၣ် ကၠိဖိ, (၄) စီၤအဲၣ်မုၢ်လၢ်ဝါ သးနံၣ် (၉) နံၣ် ကၠိဖိ, (၅) စီၤအဲၣ်န့ၢ်ထူ သးနံၣ် (၁၅) နံၣ် ကၠိဖိ, (၆) နီၣ်မုၢ်လါကပီၤ သးနံၣ် (၁၆) နံၣ် ကၠိဖိ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၂၀၂၃ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၈) သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီယူၤ ဒီး ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ် ခးလီၤဃုၥ်ဒီးကျိစဲးလး ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် ခ့ပူၤကရူၢ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ခဲဒၢသဝီပူၤ (၃) ဘျီ, ဂဲၤယုၢ်ဒၢသဝီပူၤ (၁) ဘျီ ဒီး သ့ၣ်သူခံသဝီပူၤ (၁) ဘျီန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ်အဖီခိၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တၢ်ဟးဂီၤသ့ၣ်တဖၣ် ပဃုသ့ၣ်ညါ မၤလီၤတံၢ်အီၤအဖၢမုၢ်ဒံးန့ၣ်လီၤ. 

၂၀၂၃ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၆) သီအနံၤ ဂီၤခီ (၀၅း၃၀) နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးက့ (၅) ထီၣ်ဒုးဖျိးကွံၥ်ဝဲ ခ့ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးကလၢၤဝံၤ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီိယူၤဒီး ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီပူၤ လူၤသီကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤ လၢၢ်ဃိသဝီ, နီၢ်ယိၤထၣ်သဝီ, သ့ၣ်သူခံသဝီ, ဂဲၤယုၢ်ဒၢသဝီ, ကီၣ်ထၢၣ်ဒၢသဝီ, ခ့ပူၤသဝီ, ပှၤဒူဖိသဝီဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ထံမူခံကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်တီၤထီကၠိ, ဆၣ်မုၢ်ပၢၤကရူၢ်တီၤထီကၠိ, ကဲခိၣ်မုၢ်ဒၢ တၢ်သးခုကစီၣ် တီၤထီကၠိ, လူၤသီကီၢ်ဆၣ် တီၤခၢၣ်သးကၠိ, လၢၢ်မုၢ်ထံး တီၤခၢၣ်သးကၠိ, ဘဲသီလိၥ် တီၤခၢၣ်သးကၠိ, ခ့ပူၤတီၤခၢၣ်သးကၠိ, ဂဲၤယုၢ်ဒၢ တီၤဖုၣ်ကၠိ, သ့ၣ်သူခံ တီၤဖုၣ်ကၠိ, ထံပိၥ်လိၥ် တီၤဖုၣ်ကၠိ, ထးလၥ်ခိၣ် တီၤဖုၣ်ကၠိ သ့ၣ်တဖၣ် ထီၣ်ကၠိတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ကၠိသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လူၤသီကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ အကလုၥ်ကလုၥ် ဒီး လိၣ်ဘၣ်ဝဲ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.