Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

 • English
 • Karen
 • Myanmar

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး တၢ်တၢၣ်ပီၣ်အမူး - KNUS

ရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး တၢ်တၢၣ်ပီၣ်အမူး - KNUS

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်ကူၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်သကိး

ဖဲ ၁၉၉၈ နံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် ကရၢကရိ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကမံးတံၥ် တဖု လၢအမ့ၢ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်ကူၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်သကိး (Karen National Unity Seminar) န့ၣ်လီၤ. ကမံးတံၥ်အံၤ တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤဒီး ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခိၣ်နၢ် ၃ ဂၤ လၢအမ့ၢ် ပဒိၣ်ဘၣ်သ့ၤစ့ၣ်, ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ ဒီး ပဒိၣ်ဒ့ဘ့ၣ်ထီ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်ကူၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်သကိး ကမံၥ်တံၥ်အံၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁ တဘျီ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၅ သီတုၤ ၂၉ သီ ၁၉၉၉ နံၣ်, ဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ်, ဒူပျၥ်ယၥ် ကီၢ်ရ့ၣ် ဝီၤလ့ၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁ တဘျီ ဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဆဲးမၤစ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဖဲ ၂၀၀၂, ၂၀၀၄, ၂၀၀၅, ၂၀၀၇, ၂၀၀၈, ၂၀၁၀, ၂၀၁၁, ၂၀၁၃ ဒီး ၂၀၁၄ နံၣ် န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၂၀၁၃ နံၣ် လါမ့ၤ ၂၇ သီတုၤ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်ကူၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်သကိးအံၤ မၤဝဲ ၉ ဘျီတဘျီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ကညီတၢ်ကရၢကရိ အဖု ၄၀ ဒီး ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး ၁၅၀ ဂၤ ဟဲထီၣ်ပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ် ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအမူးအံၤ တၢ်တဲသကိး ဘၣ်ဃး ကညီဖိ အတၢ်အတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီး ကီၢ်ပယီၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်အိၣ်သး တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးလၢ အဟဲထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်သကိးဝဲဒၣ်လၢ ကသူၣ်ထီၣ်က့ၤ ထံကီၢ်လၢ အအိၣ်ပှဲၤဒီး ကလုၥ်ဒူၣ် တၢ်ထဲသိးတုၤသိး, နီၣ်ကစၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခွဲးယၥ်, နီၣ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသးခွဲးယၥ်, တၢ်ကဘၣ်သူ ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်သနူ ဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်သနူ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး အမူးအံၤ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ၁၀ ဘျီတဘျီဖဲ လါမ့ၤ ၂၈ သီတုၤ ၃၁ သီ ၂၀၁၄ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ တၢ်မၤအီၤဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ဖၣ်အၣ် လ့ဝါ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်သကိးတဘျီအံၤ ကညီတ၀ၢလၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤ ဟဲထီၣ်ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ပှၤနီၣ်ဂံၢ် ခဲလၢၥ် အိၣ်ဝဲ ၂၄၆ ဂၤန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးလၢ အဟဲထီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ ကညီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကညီသးစၢ် ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကညီပိၥ်မုၣ် ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်, ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ကရၢတဖၣ်, ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရၢ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတဘျီအံၤ ကညီတၢ်ကရၢကရိ ခဲလၢၥ် ၆၆ ဖုဟဲထီၣ် ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • 10th Karen Unity Seminar
  Source: Youtube
 • 8th Karen Unity Seminar
  Source: Youtube
 • 7th Karen Unity Seminar
  Source: Youtube


 • ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

  တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

  ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

  တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ