Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

 • English
 • Karen
 • Myanmar

တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ဝဲၤဒၢးတဖၣ်


လၢၢ်ဒိၣ်

ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဒီး ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်အၢၣ်လီၤပူၤအိၣ်ဃုၥ်စ့ၢ်ကီး ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတထံၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ရ့ဒိၣ်တမံၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်အဂီၢ် လၢတၢ်ကမၤဖျါထီၣ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢးအံၤ ကဘၣ်ဟံးမူဒါ ဒ်အမ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ထံၣ်ကမၣ်လိၥ်သးတဖၣ်, ကဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဒ်သိး စုကဝဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံၥ်ဂုၥ် သုတအိၣ်ထီၣ်တဂ့ၤ, ကွၢ်စူၣ်ကယၥ်တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဆူလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် ဒီး ကရၢသဘျ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၂၀၁၂ နံၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး ခဲလၢၥ် ၆ ဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

 • (၁) လၢၢ်ဒိၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် - ပကိကီၢ်ခီ
 • (၂) ဒဝဲၢ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တနီသရံးကီၢ်ခီ
 • (၃) ဃိၣ်သၢဖျၢၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၄) ရၤမတံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၅) ဖၣ်အၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၆) သထူၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တလၢၤကီၢ်စဲၣ် သ့ၣ်တ

လၢၢ်ဒိၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး၊ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ ပကိကီၢ်ခီ

တၢ်အိးထီၣ်အီၤမုၢ်နံၤ -လါအ့ဖြ့ၣ် ၉ သီ၂၀၁၂ နံၣ်

ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢ -ပဒိၣ် နီၢ်စံၣ်ဘိရၤစ့ၣ်

မူဒါခိၣ် - Saw Kala Muu Htoo

မူဒါခိၣ် (၂) -Saw Tin Mwe

တၢ်လီၢ် -Kyawk Kyi, Mu Ban Street

တၢ်ဆဲးကျိး -09250713303

Email -knukyaukkyi212@gmail.com

ဘျံးဒဝဲၢ်

ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဒီး ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်အၢၣ်လီၤပူၤအိၣ်ဃုၥ်စ့ၢ်ကီး ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတထံၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ရ့ဒိၣ်တမံၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်အဂီၢ် လၢတၢ်ကမၤဖျါထီၣ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢးအံၤ ကဘၣ်ဟံးမူဒါ ဒ်အမ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ထံၣ်ကမၣ်လိၥ်သးတဖၣ်, ကဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဒ်သိး စုကဝဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံၥ်ဂုၥ် သုတအိၣ်ထီၣ်တဂ့ၤ, ကွၢ်စူၣ်ကယၥ်တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဆူလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် ဒီး ကရၢသဘျ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၂၀၁၂ နံၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး ခဲလၢၥ် ၆ ဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

 • (၁) လၢၢ်ဒိၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် - ပကိကီၢ်ခီ
 • (၂) ဒဝဲၢ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တနီသရံးကီၢ်ခီ
 • (၃) ဃိၣ်သၢဖျၢၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၄) ရၤမတံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၅) ဖၣ်အၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၆) သထူၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တလၢၤကီၢ်စဲၣ် သ့ၣ်တ

ဒဝဲၢ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး (တနီသရံးကီၢ်ခီ၊ ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်)

တၢ်အိးထီၣ်အီၤမုၢ်နံၤ -လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၂ သီ၂၀၁၂ နံၣ်

ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢ -ပဒိၣ် စီၤကွဲၤထူဝ့

မူဒါခိၣ် - ပဒိၣ် စီၤဖျိးစိဝ့

မူဒါခိၣ် (၂) -နီၢ်ဒါလ့ၤဖိ

တၢ်လီၢ် -No.199, 5 Street, New Township of Wel Khyong, Dawei Townhip

တၢ်ဆဲးကျိး -09250243897, 0592023967

Email -knudawei@gmail.com

ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်

ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဒီး ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်အၢၣ်လီၤပူၤအိၣ်ဃုၥ်စ့ၢ်ကီး ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတထံၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ရ့ဒိၣ်တမံၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်အဂီၢ် လၢတၢ်ကမၤဖျါထီၣ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢးအံၤ ကဘၣ်ဟံးမူဒါ ဒ်အမ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ထံၣ်ကမၣ်လိၥ်သးတဖၣ်, ကဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဒ်သိး စုကဝဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံၥ်ဂုၥ် သုတအိၣ်ထီၣ်တဂ့ၤ, ကွၢ်စူၣ်ကယၥ်တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဆူလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် ဒီး ကရၢသဘျ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၂၀၁၂ နံၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး ခဲလၢၥ် ၆ ဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

 • (၁) လၢၢ်ဒိၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် - ပကိကီၢ်ခီ
 • (၂) ဒဝဲၢ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တနီသရံးကီၢ်ခီ
 • (၃) ဃိၣ်သၢဖျၢၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၄) ရၤမတံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၅) ဖၣ်အၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၆) သထူၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တလၢၤကီၢ်စဲၣ် သ့ၣ်တ

ဃိၣ်သၢဖျၢၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢ၊ ကညီကီၢ်စဲၣ်

တၢ်အိးထီၣ်အီၤမုၢ်နံၤ -လါမ့ၤ ၁၅ သီ၂၀၁၂ နံၣ်

ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢ -သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ

မူဒါခိၣ် - General Edward

မူဒါခိၣ် (၂) -စီၤထူထူ

တၢ်လီၢ် -No.3/26, Bayintnaung Street, Hpayarthonesu Township

တၢ်ဆဲးကျိး -09784246833

Email -payathonzuliaison.office@gmail.com

ရၤမတံ

ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဒီး ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်အၢၣ်လီၤပူၤအိၣ်ဃုၥ်စ့ၢ်ကီး ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတထံၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ရ့ဒိၣ်တမံၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်အဂီၢ် လၢတၢ်ကမၤဖျါထီၣ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢးအံၤ ကဘၣ်ဟံးမူဒါ ဒ်အမ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ထံၣ်ကမၣ်လိၥ်သးတဖၣ်, ကဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဒ်သိး စုကဝဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံၥ်ဂုၥ် သုတအိၣ်ထီၣ်တဂ့ၤ, ကွၢ်စူၣ်ကယၥ်တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဆူလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် ဒီး ကရၢသဘျ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၂၀၁၂ နံၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး ခဲလၢၥ် ၆ ဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

 • (၁) လၢၢ်ဒိၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် - ပကိကီၢ်ခီ
 • (၂) ဒဝဲၢ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တနီသရံးကီၢ်ခီ
 • (၃) ဃိၣ်သၢဖျၢၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၄) ရၤမတံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၅) ဖၣ်အၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၆) သထူၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တလၢၤကီၢ်စဲၣ် သ့ၣ်တ

ရၤမတံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး၊ ကညီကီၢ်စဲၣ်

တၢ်အိးထီၣ်အီၤမုၢ်နံၤ -လါအီကၢး ၁၈ သီ၂၀၁၂ နံၣ်

ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢ -သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ

မူဒါခိၣ် - သုးခိၣ်စိ စီၤအဲၣ်ထံ

မူဒါခိၣ် (၂) -စီၤလၢၢ်မူဝါ

တၢ်လီၢ် -No.553 (A), Asia Hight-Way Road, Myawaddy Township

တၢ်ဆဲးကျိး -09255707056, 09791863357

Email -knuknla.bg7office@gmail.com

ဖၣ်အၣ်

ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဒီး ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်အၢၣ်လီၤပူၤအိၣ်ဃုၥ်စ့ၢ်ကီး ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတထံၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ရ့ဒိၣ်တမံၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်အဂီၢ် လၢတၢ်ကမၤဖျါထီၣ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢးအံၤ ကဘၣ်ဟံးမူဒါ ဒ်အမ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ထံၣ်ကမၣ်လိၥ်သးတဖၣ်, ကဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဒ်သိး စုကဝဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံၥ်ဂုၥ် သုတအိၣ်ထီၣ်တဂ့ၤ, ကွၢ်စူၣ်ကယၥ်တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဆူလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် ဒီး ကရၢသဘျ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၂၀၁၂ နံၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး ခဲလၢၥ် ၆ ဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

 • (၁) လၢၢ်ဒိၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် - ပကိကီၢ်ခီ
 • (၂) ဒဝဲၢ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တနီသရံးကီၢ်ခီ
 • (၃) ဃိၣ်သၢဖျၢၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၄) ရၤမတံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၅) ဖၣ်အၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၆) သထူၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တလၢၤကီၢ်စဲၣ် သ့ၣ်တ

ဖၣ်အၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး၊ ကညီကီၢ်စဲၣ်

တၢ်အိးထီၣ်အီၤမုၢ်နံၤ -လါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၉ သီ၂၀၁၂ နံၣ်

ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢ -သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ

မူဒါခိၣ် - စီၤရှံရှိၣ်

မူဒါခိၣ် (၂) -စီၤအ့နဲၤ

တၢ်လီၢ် -Near with Bus Station, Hpa-an

တၢ်ဆဲးကျိး -05822723, 09425032747

Email -knuknla.hpaan@gmail.com

ဒူသထူၣ်

ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဒီး ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်အၢၣ်လီၤပူၤအိၣ်ဃုၥ်စ့ၢ်ကီး ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတထံၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ရ့ဒိၣ်တမံၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်အဂီၢ် လၢတၢ်ကမၤဖျါထီၣ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢးအံၤ ကဘၣ်ဟံးမူဒါ ဒ်အမ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ထံၣ်ကမၣ်လိၥ်သးတဖၣ်, ကဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဒ်သိး စုကဝဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံၥ်ဂုၥ် သုတအိၣ်ထီၣ်တဂ့ၤ, ကွၢ်စူၣ်ကယၥ်တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဆူလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် ဒီး ကရၢသဘျ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤ ပတြီၥ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ ၂၀၁၂ နံၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး ခဲလၢၥ် ၆ ဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

 • (၁) လၢၢ်ဒိၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် - ပကိကီၢ်ခီ
 • (၂) ဒဝဲၢ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တနီသရံးကီၢ်ခီ
 • (၃) ဃိၣ်သၢဖျၢၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၄) ရၤမတံ တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၅) ဖၣ်အၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - ကညီကီၢ်စဲၣ်
 • (၆) သထူၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး - တလၢၤကီၢ်စဲၣ် သ့ၣ်တ

သထူၣ် တၢ်ရ့လိၥ်ဝဲၤဒၢး

တၢ်အိးထီၣ်အီၤမုၢ်နံၤ -လါမးရှး ၅ သီ၂၀၁၃ နံၣ်

ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢ -သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ

မူဒါခိၣ် - ပဒိၣ်စီၤအ့နဲၤ

မူဒါခိၣ် (၂) -စီၤအဲၣ်ကီၢ်ထူ

တၢ်လီၢ် -Naung Bo,in front of Katha Hpa Monastery, Thaton Township

တၢ်ဆဲးကျိး -0949770921

Email -thatonliaisonoffice@gmail.com

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ