Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ကွၢ်စိ

ကညီဖိ ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤ ဒ်ပှၤတကလုၥ်အသိး, အိၣ်လၢပှဲၤဒီးပှၤကလုၥ် အသူးအသ့ၣ်အလၤကပီၤ, အိၣ်မူဘၣ် မုၥ်မုၥ်ခုၣ်ခုၣ်, အိၣ်ဒီးအတၢ်သဘျ့ခွဲးယၥ်အလၢအပှဲၤ, အီၣ်ကုးအီပှဲၤ, လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ဒ်ပှၤတကလုၥ်အသိး ဒ်စိၤအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ အသိးန့ၣ်လီၤ.

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ