Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ကီၣ်ကး ဒီး ကမံးတံၥ်တဖၣ်


ပှၤဒိးတၢ်ယူးယီၣ်တဖၣ်

ပှၤဒိးတၢ်ယူးယီၣ် တဖၣ်

(က) က့ၢ်ပနီၣ်လၢ အကဘၣ်အိၣ်ဒီး ပှၤဒိးတၢ်ယူးယီၣ်တဖၣ်

 (၁) မ့ၢ်ခိၣ်နၢ်လၢ အသးပှၢ်တဖၣ် ဒီး မ့ၢ်ခိၣ်နၢ်လၢ အတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်ပၢၢ်ဆၢ တၢ်မၤလၢၥ်ဆၢလၢၥ်ကတီၢ် တန့ၢ်ဘၣ် တဖၣ်.
 (၂) မ့ၢ်ခိၣ်နၢ်လၢ အမၤတ့ၢ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢတပယူၥ်ဃီ ဒီး အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလၢ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢ အထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကျဲ သနူအဖီခိၣ်.
 (၃) အိၣ်ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢ အတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အထူးအတီၤ မ့ၢ်ခိၣ်နၢ်လၢ အဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး ပှၤပၢၢ်ဆၢတၢ်ဖိတဖၣ် န့ၢ်ဝဲဒၣ်.
 (၂) မ့ၢ်ခိၣ်နၢ်လၢ အအိၣ်ဒီးသူးသ့ၣ်လၤကပီၤ ဒီး ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါပၥ်ကဲအီၤလၢ ကညီကမျၢၢ်ဒီး ပှၤပၢၢ်ဆၢတၢ်ဖိတဖၣ်.

(ခ) မူဒါ ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လၢ ပှၤဒိးတၢ်ယူးယီၣ် တဖၣ်အဂီၢ်

 (၁) အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လၢ ထီၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (မ့တမ့ၢ်) ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ် ဒီး ထီဘိကမံးတံၥ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သ့ န့ၣ်လီၤ. (ဒ်န့ၣ်အသိး လၢကီၢ်ရ့ၣ်, ကီၢ်ဆၣ် အပတီၢ်ထီၣ်ဝဲသ့ န့ၣ်လီၤ.)
 (၂) လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်သ့, ပဲၥ်ဖးနီၤဖးတၢ်သ့
 (၃) အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်လၢ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢအအိၣ် ဒ်ကရၢအဂံၢ်အဘါ အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.
 (၄) ပှၤဒိးတၢ်ယူးယီၣ်တဖၣ် တၢ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤလၢ လီၢ်ခၢၣ်သး, ကီၢ်ရ့ၣ် ဒီး ကီၢ်ဆၣ်အပတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးရိၣ်ဖှိၣ်ကမံးတံာ်

Political & Organization Committee

ကလုၥ်ဘံၣ်ဘၢ ဒီး သုးကီၣ်ကး

National Security & Military Councile

ဖီၣ်ကျၢၤကယၥ် တၢ်ဘျၢကမံးတံၥ်

ဖီၣ်ကျၢၤကယၥ်တၢ်ဘျၢ ကမံးတံၥ် အမူအဒါ

(၁) ကမံးတံၥ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ကရၢကရိ ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် န့ၣ်လီၤ.
(၂) ကမံးတံၥ်တဖုအံၤ တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤလၢ ပှၤ (၅) ဂၤတုၤလၢပှၤ (၇) ဂၤသ့ န့ၣ်လီၤ.
(၃) ကမံးတံၥ်ဖိအကျါ ကဃုထၢထီၣ်ကမံးတံၥ် အခိၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.
(၄) ကမံးတံၥ်အံၤ အမူဒါ မ့ၢ်ဒ်သိး KNU ကရၢဖိတဖၣ် ကလူၤပိၥ်မၤထွဲ KNU ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစးကျဲသနူ ဒီး တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ် ဒီး သုတမၤထီဒါဝဲ ဒီး လဲၤကပၥ်ဝဲတဂ့ၤအဂီၢ် ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲဟံးဃၥ်ပၢၤဃၥ်တၢ်ဘျၢ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
(၅) ကမံးတံၥ်အံၤ မ့ၢ်ထံၣ်ဝဲလၢကရၢဖိအကျါတဂၤဂၤ မၤကမၣ်ထီဒါ (ကရၢအသဲစး) တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီး လဲၤကပၥ်တၢ်ဘျၢ တဖၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကဒုးနၢ်ပၢၢ်က့ၤအီၤ ဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဟံးစုနဲၣ်
ကျဲ က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. (၆) ပှၤလၢဘၣ်တၢ်ဒုးနၢ်ပၢၢ်အီၤ ဒီး သိၣ်က့ၤသီက့ၤအီၤ ဒ်တၢ်ဘျၢအသိး သနၥ်က့ တဒိကနၣ်ဒီး ဘှီက့ၤအသးဘၣ်န့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ဆှၢပၥ်ဖျါထီၣ်အီၤဆူ ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ်အအိၣ်လၢ တၢ်က
ဟံးဂ့ၢ်ဝီအီၤ ဒ်အလီၢ်အိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. (၇) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ဆၢတဲၥ် ဒီး ဟ့ၣ်လီၤမူဒါဆူပှၤတဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤတကရၢ မ့ၢ်ဂ့ၤရၢ တၢ်မၤထွဲအီၤအိၣ်တအိၣ်, ကသမံသမိးထံဝဲ ဒီး ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ကဘၣ်မၤလၢပှဲၤအမူဒါ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.
(၈) ကမံးတံၥ်အံၤ ကပၥ်လီၤအတၢ်ဖံး တၢ်မၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဖၣ် ဒီး မၤအီၤ န့ၣ်လီၤ.
(၉) ဖီၣ်ကျၢၤကယၥ်တၢ်ဘျၢ ကမံးတံၥ်န့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ကရၢကရိသူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအီၤလၢ လီၢ်ခၢၣ်သး, ကီၢ်ရ့ၣ်, ကီၢ်ဆၣ်တဆီဘၣ်တဆီ န့ၣ်လီၤ

ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီကမံးတံၥ်

ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီ ကမံးတံၥ် အမူအဒါ

ကျိၣ်စ့ကမံးတံၥ်အံၤ အမူဒါမ့ၢ်ဒ်သိး ကပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ ကဃုန့ၢ်ကျိၣ်စ့လၢ ကရၢအတၢ်လိၣ်အဂီၢ် ဒီး ကျိၣ်စ့လၢဟဲနုၥ်တဖၣ် ဒ်သိးတၢ်စူးကါအီၤအကျိၤအကျဲ ကဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါ, ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီ ဒ်လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်ဖီၣ်ပျံၤသနူအသိး ဒီး ကမ့ၢ်ဒၣ်ဝဲ တၢ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်နီၢ်နီၢ်လၢ တၢ်ကရၢကရိအဂီၢ်, ကမံးတံၥ်အံၤ အိၣ်ဒီးအမူဒါလၢ ကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤဆၢတဲၥ်တၢ်လၢ ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီတၢ်မၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
(၁) ဒ်သိးတၢ်မၤကလဲၤ အသးဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါအဂီၢ် ကမံးတံၥ်အံၤ ကပၥ်လီၤအတၢ်မၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ဒီး မၤအီၤန့ၣ်လီၤ.
(၂) ကမံးတံၥ်အံၤ တၢ်ဃုထၢထီၣ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤလၢ ကမံးတံၥ်ဖိ (၅) ဂၤ တုၤလၢ (၇) ဂၤ သ့န့ၣ်လီၤ.
(၃) ကမံးတံၥ်ခိၣ် ကဘၣ်မ့ၢ် လီၢ်ခၢၣ်သး ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ်ဖိ န့ၣ်လီၤ.
(၄) ကမံးတံၥ်အခိၣ် ကကရၢကရိ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီ ကမံးတံၥ်တဖုဝံၤ ကပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူ လီၢ်ခၢၣ်သး ပၢဆှၢကမံးတံၥ် ဒီး လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ် ကဘၣ်ပၥ်ဂၢၢ်ပၥ်ကျၢၤအီၤ န့ၣ်လီၤ.
(၅) ကမံးတံၥ်အံၤ ကဘၣ်ကွဲးပၥ်လီၤဝဲ ကမံးတံၥ်အတၢ်ကရၢကရိ သူၣ်ထီၣ်အက့ၢ်အဂီၤ ဒီး တၢ်မၤမူဒါတဖၣ်, တၢ်မၤလၢအဘၣ်ထွဲဝဲဒၣ် ဒီး ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီအသနူ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢတဖၣ်, တၢ်မၤအကျိၤအကျဲတဖၣ် ဒီး ကဘၣ်ပဲၥ်ထံသမံသမိးက့ၤဝဲ, ဘှီဘၣ်မၤပှဲၤဝဲဒၣ်ဝံၤ ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်ဝဲ လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံၥ် အတၢ်ပၥ်ဂၢၢ်ပၥ်ကျၢၤန့ၣ်လီၤ.
(၆) ကမံးတံၥ်အံၤ ကဘၣ်တယၥ်ပၥ်လီၤဝဲဒၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီတကရၢအဂီၢ် ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုၥ်ဟးထီၣ် ကျိၣ်စ့ အသနူ န့ၣ်လီၤ. ကဘၣ်ပၣ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်ပၢတၢ်ပြး, ဝဲၤကျိၤဘၣ်ထွဲ, သုဂ့ၢ်ဝီဒီး တၢ်စူးကါအဂၤတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကရၢကရိ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
(၇) အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ် ကရၢအဂီၢ် ကျိၣ်စ့လၢအလီၢ်အိၣ်တဖၣ် ကဆဲးကျိးဒီးမၤန့ၢ် ကျိၣ်စ့လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဘီမုၢ် ထံကီၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် သ့န့ၣ်လီၤ.
(၈) တၢ်ကရၢကရိ တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ် တၢ်ပၢဆှၢတၢ်စူးကါ ကျိၣ်စ့တၢ်မၤတဖၣ် ကိးနံၣ်ဒဲးကျိၣ်စ့ နံၣ်မ့ၢ်ကတၢၢ်အဆၢကတီၢ် ကမၤဝဲတၢ်သမံသမိးကျိၣ်စ့စရီဝံၤ ကဘၣ်ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူ ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ အဘူးကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

တိၢ်နီၣ် - ကီၣ်ကးဒီး ကမံးတံၥ်တနီၤလၢ တၢ်တကွဲးပၥ်လီၤဒံး အတၢ်မၤမူဒါတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကကွဲးပၥ်လီၤ အီၤလၢခါဆူညါလီၤ.

မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်ကမံးတံၥ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သး မုၢ်ကျိၥ်ဝဲၤကွၥ် ကမံးတံၥ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ မုၢ်ကျိၥ်ဝဲၤကွၥ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကျဲသနူ ၁၁ ထံၣ် ဖဲ ၂၀၁၃ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ် ဖဲတၢ်ဂဲၤလိၥ်လၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ဆၢကတီၢ် ဒီး ခါဆူညါ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ် ကန့ၢ်အဂီၢ် မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် ကျဲသနူ လၢအကြၢးအဘၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ် ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ဒီး ဂံၢ်ထီၣ်ထံးတၢ်ဘျၢသဲစး လၢတၢ်ကြၢးဆီတလဲအီၤတဖၣ် တၢ်မၤအီၤကသ့အဂီၢ် ဖဲတၢ်တဲသကိးတၢ်လၢ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးစီၤနီၢ်ခိၣ် ကတီၢ် တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢအလိၣ်တဖၣ် တၢ်မၤစၢၤအီၤကသ့ဒီး ကမံးတံၥ်အံၤ အကံၢ်အစီ ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ထံၣ်လိၥ်စံးကတိၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် တၢ်မၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခးဟီၣ်ကဝီၤပူၤ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢအကမၤဘၣ်ဒိ ကမျၢၢ်ဖိတဖၣ် တၢ်တြီဆၢဒီသဒၢအီၤကသ့အဂီၢ် ဒီး မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါလၢ်လၢ် လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် အတၢ်ပၥ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်, အတၢ်ဆၢတဲၥ် ဒီး အတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်ကအိၣ်အဂီၢ် ကမံးတံၥ်အံၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤဝဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဂဲၤလိၥ်လၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အဆၢကတီၢ် ပှၤမၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်ဖိလၢ အဟဲမၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်လၢ တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဟီၣ်ကဝီၤပူၤတဖၣ် ကမၤဝဲဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ တၢ်ဘျၢအိၣ်အသိး ကသ့အဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်ကမံးတံၥ်အံၤ ထုးထီၣ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤလံၥ်အုၣ်သး, တၢ်အုၣ်ကီၤသး ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်စုနဲၣ်ကျဲ လၢအလိၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤခဲလၢၥ် တၢ်ကမၤအီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်လၢ ကညီကမျၢၢ်အဂီၢ် ဒီး ကဂုၥ်ကျဲးစၢးမၤအီၤ ဒ်ကညီကမျၢၢ်တဖၣ် အတၢ်ဘၣ်သး အသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ဒီး ပှၤတ၀ၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ်အဂီၢ် ကရဲၣ်ကျဲၤဖံးမၤအီၤ ဒ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤကျိၤကျဲ အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ အိၣ်ထီၣ်အသိး မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤစ့ၢ်ကီး ကမၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အီၤ န့ၣ်လီၤ. လၢကညီထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ထီဘိန့ၣ် ကအိၣ်ဆၢထၢၣ် ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤ ဒီး ဖံးသကိးမၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပညိၣ် ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်

၁. လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ တၢ်မၤအီၤတဖၣ် တၢ်ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲ ရဲၣ်ကျဲၤအီၤ, ဟ့ၣ်စုနဲၣ်ကျဲအီၤ ဒီး ဒ်အကြၢးအသိး ကထၢန့ၢ်တၢ်ခိတၢ်သွဲအဂီၢ်
၂. ဖဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် အဆၢကတီၢ် မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်လၢ တၢ်မၤအီၤလၢ ပဟီၣ်ကဝီၤပူၤတဖၣ် ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲ ရဲၣ်ကျဲၤအီၤ ဒ်တၢ်မၤအကျိၤအကျဲအိၣ်အသိး ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ အဟဲပၢၢ်ထီၣ်တဖၣ် ကရဲၣ်ကျဲၤ ဘှါရှဲသကိးအီၤအဂီၢ်
၃. လၢတၢ်တဲသကိး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဂီၢ် ဘၣ်ဃး မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်ဂ့ၢ်ဝီန့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ် တၢ်ကမၤတၢ်ဃိထံဃုသ့ၣ်ညါ ဒီး တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအီၤ ကသ့အဂီၢ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်သနူ
၁. ကဘၣ်မ့ၢ် မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ် ဟီၣ်ကဝီၤကမျၢၢ်ဖိ
၂. ကဘၣ်ကဲထီၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် ဒီး တၢ်တဲသကိး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဂီၢ်
၃. ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုၥ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အဂီၢ်
၄. ဒ်သိးကဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်န့ၢ် ကညီမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်တ၀ၢ ကညီမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်
၅. ကညီကလုၥ်တဖၣ် ကပၣ်ဃုၥ်အါထီၣ်လၢ တၢ်မၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်တၢ်မၤ ဒီး တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤခွဲးယၥ်တဖၣ် ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်
၆. ကညီဖိတဖၣ် ကသ့မၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် ခီဖျိ တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး ကသ့အဂီၢ်
၇. ကရဲၣ်ကျဲၤဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤအါထီၣ် ကံၢ်စီ လၢလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်တဖၣ် အဂီၢ်
၈. ဂုၥ်ကျဲးစၢးလၢ ဟီၣ်ကဝီၤကမျၢၢ် (မ့တမ့ၢ်) ကညီကမျၢၢ်တဖၣ် ကသ့မၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် အဂီၢ်
၉. ကညီမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် တၢ်တိၥ်ကျဲၤအဖီခိၣ် တၢ်ကကွဲးပၥ်လီၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်တိၥ်ကျဲၤ လၢအဘၣ်ဃးဒီး မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကသ့အဂီၢ်
၁၀. ကဂုၥ်ကျဲးစၢး မၤလီၤမၢ်တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယၥ် အဂီၢ်
၁၁. ဒ်သိး န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤသုတဟးဂီၤ လီၤမၢ်တဂ့ၤအဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ် တၢ်ကွဲးပၥ်လီၤအီၤ ကသ့အဂီၢ်

တၢ်မၤလၤကပီၤကမံးတံၥ်

Coming Soon!

တၢ်ကဟုကယၥ် န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤ ဒီး ဟီၣ်လၥ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤ ကမံးတံၥ်

တၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဒီး ဟီၣ်လၥ်တၢ်အိၣ်ယၢၤ ကမံးတံၥ်

၁. ကဘၣ်ကွဲးပၥ်လီၤဝဲဒၣ် ကျဲသနူဘၣ်ထွဲ တၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် ဒီး ဟီၣ်လၥ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢ ဒီး တၢ်မၤအကျိၤအကျဲ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
၂. ကဘၣ်ပၥ်လီၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဝံၤ ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဝဲဒၣ် တၢ်မၤတဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲ တၢ်ကတီၤခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် ဒီး ဟီၣ်လၥ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤ တၢ်မၤတဖၣ်ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ဟီၣ်ကဝီၤ အပူၤန့ၣ်လီၤ.
၃. တၢ်ခူၣ်ထုးထီၣ်ဟီၣ်လၥ် တၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဒီး တၢ်မၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ တၢ်တိၥ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံသမိး တၢ်မၤတဖၣ်လၢ အမၤဘၣ်ဒိခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် ဒီး ပှၤဂ့ၢ်ဝီသ့ၣ်တဖၣ် အစၢအဖီခိၣ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အတၢ်ပၥ်ဖျါသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်သမံသမိး ပၥ်ဂၢၢ်ပၥ်ကျၢၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
၄. တၢ်ခူၣ်ထုးထီၣ်ဟီၣ်လၥ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤဒီး တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်တိၥ်ကျဲၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်တ့ၢ်အခွဲးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်ပၥ်လီၤ တၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဝံၤ ပၢဆှၢမၤဖျါထီၣ် အမိၢ်လံၤမိၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ.
၅. တၢ်ခူၣ်ထုးထီၣ်ဟီၣ်လၥ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤဒီး တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ တၢ်တိၥ်ကျဲၤလၢ တၢ်မၤအီၤန့ၣ် ကဘၣ်ဟံးန့ၢ် လံၥ်အုၣ်ကီၤသးလၢ တၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် ကမံးတံၥ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်ကပံၥ်ကမံးတံၥ်

Coming Soon!

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်ကမံးတံၥ်

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် ကမံးတံၥ် အတၢ်မၤ ဒီး မူဒါတဖၣ်.

၁. တၢ်ကဃိထံသ့ၣ်ညါ သမံသမိး မၤဖျါထီၣ် ဘၣ်ထွဲ တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်, တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ကွဲးဖျါထီၣ်လံၥ်ပၥ်ဖျါ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
၂. တၢ်ဃိထံၣ်သ့ၣ်ညါဒီး လၢတၢ်ကွဲးလံၥ်ပၥ်ဖျါတၢ်မၤအပူၤ တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤ ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဘီမုၢ် ထံကီၢ်တဖၣ် ပၥ်ပနီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် အတီၤပတီၢ် အသိးန့ၣ်လီၤ.
၃. တၢ်မၤလၢ အဘၣ်ထွဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် သ့ၣ်တဖၣ်, တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးအီၤ ဒီး ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢ ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဘီမုၢ် တၢ်ကရၢကရိသ့ၣ်တဖၣ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.
၄. ဘၣ်ထွဲ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်အဂ့ၢ်, ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဝဲအဂီၢ် ကဘၣ်မၤဝဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.
၅. ကမံးတံၥ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ကရၢဖိ (၅) ဂၤတုၤလၢ (၇) ဂၤသ့န့ၣ်လီၤ.

စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ကမံးတံၥ်

Coming Soon!

ထံဆၢကီၢ်ဆၢ ကမံးတံၥ်

Border Affairs Committee

တၢ်ပၢတၢ်ပြးဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီကမံးတံာ်

Border Affairs Committee

တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ကံၢ်စီကမံးတံာ်

Governance Capacity Strengthening Committee

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ