Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ဝဲၤကျိၤတဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ - တၢ်ကရၢကရိဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ နံၣ်ကတၢၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

မုၢ်နံၤ ၆ - ၃ - ၂၀၂၀
၂၀၂၀ နံၣ် လါမးရှး -၄ သီတုၤ -၆ သီအနံၤ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်ကရၢကရိ ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ၀ဲၤကျိၤနံၣ်ကတၢၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲ တၢ်ကရၢကရိဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ လီၢ်ခၢၣ်သး မဲးဝါကျိ တၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီဝဲအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိ, လီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်ကရၢကရိဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဝဲၤကျိၤ ဝဲၤဒ့ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, ကီၢ်ရ့ၣ်ပတီၢ် တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ ဝဲၤဒ့ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ, ကညီသးစၢ်ကရၢ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ်, ကီၢ်သူလ့ၤပှၤမၤတၢ်ဖိကရၢစၢဖှိၣ် ခိၣ်နၢ် ဒီး လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် ခိၣ်နၢ်လၢအဘၣ်ထွဲ ဒီး တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်ဝဲဒၣ် (၄၆) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သး ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိ ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီး ဟံးစုနဲၣ်ကျဲဝဲ ခၢၣ်စးလၢ ဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ဒုးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်စ့ၣ်ကီးဝဲ ခၢၣ်စးလၢဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃး ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ (၂) ပဒိၣ်စီၤလးထိ ဒုးသ့ၣ်ညါစ့ၣ်ကီးဝဲ တကီၢ်ခါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲ အတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီဝဲအံၤ လီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ ဒီး အဝဲၤဒ့သ့ၣ်တဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲ နံၣ်ကတၢၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါ တကတီၢ်ဃီ ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ, ကညီသးစၢ်ကရၢ, ကီၢ်သူလ့ၤပှၤမၤတၢ်ဖိကရၢစၢဖှိၣ်, ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ ပၥ်ဖျါထီၣ်စ့ၣ်ကီးဝဲ အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်ပၥ်ဖျါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်ပဲၥ်ထံနီၤဖးက့ၤ ဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ လီၢ်ခၢၣ်သးအပတီၢ်, ကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ် ဒီး ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ, ကညီသးစၢ်ကရၢ, ကီၢ်သူလ့ၤပှၤမၤတၢ်ဖိကရၢစၢဖှိၣ် သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်သး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ အတၤတၢ်ဒီးဝဲၤကျိၤလၢ လီၢ်ခၢၣ်သး အပတီၢ်, ကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ် ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ အတၤတၢ်ဒီး ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ, ကညီသးစၢ်ကရၢ, ကီၢ်သူလ့ၤပှၤမၤတၢ်ဖိကရၢစၢဖှိၣ် သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်တဲသကိးအီၤလၢအဂ့ၢ် ဒီး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်အစၢလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၃) သီ အတီၢ်ပူၤ တၢ်တဲသကိး ဒီး ပၥ်လီၤခါဆူညါတၢ်မၤလၢ တၢ်ကရၢကရိ ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ ဖီလၥ်ဝဲၤဒ့လၢအမ့ၢ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့, တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်ကရၢကရိသူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤဝဲၤဒ့, တၢ်ဃိထံဃုသ့ၣ်ညါဒီးမၤနီၣ်မၤဃါဝဲၤဒ့ သ့ၣ်တဖၣ် အဂံၢ်ကဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ကွၢ်ထံသမံသမိး ဒီး ဘှီဘၣ်မၤပှဲၤက့ၤစ့ၣ်ကီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ (မံၣ်ဒံၣ်ယၣ်) အဖီလ်စံၣ်လၢ တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ကွဲးဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတဘ့ၣ်အံၤ ဒ်သိးတၢ်ကဆှၢထီၣ်အီၤဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သး ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ် ဒီး လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံၥ် အအိၣ်လၢ တၢ်ကပၥ်ဂၢၢ်ပၥ်ကျၢၤက့ၤအီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ
တၢ်ကရၢကရိဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤအံၤ မ့ၢ်ဝဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဝဲၤကျိၤ (၁၄) ဘိတဘိအကျါ ဝဲၤကျိၤလၢအရ့ဒိၣ်စ့ၣ်ကီးဝဲ တဘိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ အဖီလၥ် အိၣ်ဝဲ၀ဲၤဒ့ (၃) ဒ့လၢအမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါဒီးသူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤဝဲၤဒ့, တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့, တၢ်ဃိထံဃုသ့ၣ်ညါဒီးမၤနီၣ်မၤဃါဝဲၤဒ့ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၀ဲၤကျိၤအံၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲစ့ၣ်ကီးဝဲ ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ, ကညီသးစၢ်ကရၢ, ကီၢ်သူလ့ၤပှၤမၤတၢ်ဖိကရၢစၢဖှိၣ် သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.