Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ခီကရဲး ၂၄ ၀ီတဝီ၀ံၤ ခိၣ်နၢ်လၢတၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤတဖၣ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ ၂၀၂၄ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ၂၄ ၀ီတဝီ ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲး ဖဲကီၢ်ရ့ၣ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် န့ၣ်လီၤ. ခီကရဲးအံၤ တၢ်စးထီၣ်မၤအီၤဖဲ ၂၀၂၄ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၉ သီတုၤ ၂၀ သီ တၢ်မၤအီၤလၢ (၁၂) သီအတီၢ်ပူၤ ဒီး ခီကရဲးအံၤ ဝံၤဝဲဒၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးတဘျီအံၤ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးခဲလၢၥ် ဟဲထီၣ်ဝဲ ၈၅ ဂၤန့ၣ်လီၤ. ခီကရဲးပူၤ တၢ်ဃုထၢပၥ်လီၤဝဲ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢကတီခိၣ်ရိၣ်မဲ ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢတၢ်ကမၤအီၤဆူညါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ရ့ၣ်ထီဘိကမံးတံၥ် ခိၣ်နၢ်လၢ တၢ်ဃုထၢထီၣ် ဒီးမူဒါတၢ်မၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤတဖၣ် အိၣ်ဖျါဒ်လၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
(၁) ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်ကလုၥ်သ့ - ကရၢခိၣ်, ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်
(၂) သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤလ့တြီၤ - ကရၢခိၣ် (၂), ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် (၂), သုးက့ (၃) သုးက့ခိၣ်
(၃) ပဒိၣ်စီၤလၢ်ဖိ - ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်
(၄) ပဒိၣ်စီၤနဲထူဘၠဲ - ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ
(၅) ပဒိၣ်စီၤခါမဲ - စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်
(၆) ပဒိၣ်စီၤဖျၢၣ်ဂ့ၤ - ခိသွဲကျိၣ်စ့ဝဲၤကျိၤခိၣ်
(၇) ပဒိၣ်စီၤဟဲဂ့ၤ - စံၥ်ပှဲၤသူၣ်ဖျးဝဲၤကျိၤခိၣ်
(၈) ပဒိၣ်စီၤဝါရ့ၣ်တိ - ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဝဲၤကျိၤခိၣ်
(၉) ပဒိၣ်စီၤခဲလ်ဘံ - ဝံစိၥ်တီဆှၢဒီးတၢ်ဆဲးကျိးကျဲဝဲၤကျိၤခိၣ်
(၁၀) ပဒိၣ်စီၤဆၣ်ကူ - သ့ၣ်ပှၢ်ဝဲၤကျိၤခိၣ်
(၁၁) ပဒိၣ်စီၤလးစ့ - ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤခိၣ်
(၁၂) ပဒိၣ်စီၤကၠီး    - ဘုၣ်ဖီၣ်မၤညၣ်ဝဲၤကျိၤခိၣ်
(၁၃) ပဒိၣ်စီၤဖါရဲး    - ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်
(၁၄) ပဒိၣ်စီၤမှံၤဟဲ    - မူကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်
(၁၅) ပဒိၣ်စီၤလးရွှ့ၣ်ဟဲ - လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်
(၁၆) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤစါဝ့ - ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်ခိၣ် (၂), သုးရ့ၣ် (၇) ခိၣ်
(၁၇) သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤအီၣ်စီၢ်လ့ - လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ် (၂), သုးရ့ၣ် (၉) ခိၣ်
(၁၈) ပဒိၣ် နီၢ်လူလူၣ်ဖီ - ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ နဲၣ်ရွဲၣ်
(၁၉) ပဒိၣ်နီၢ်ဖီကဘျၣ်ထူ - ခိသွဲကျိၣ်စ့ဝဲၤကျိၤ နဲၣ်ရွဲၣ်
(၂၀) ပဒိၣ်စီၤတီဒိၣ်စိ - ဝဲၤဒၢးခိၣ်
(၂၁) ပဒိၣ်နီၢ်ခရံၥ်န့ၢ်မူ - ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢခိၣ်
တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်ဃုထၢပၥ်လီၤစ့ၢ်ကီး ကီၢ်ရ့ၣ်ပၢဆှၢတၢ်
ကမံးတံၥ် ဒ်လၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
(၁) ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်ကလုၥ်သ့ - ကမံးတံၥ်ခိၣ်
(၂) သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤလ့တြီၤ - ကမံးတံၥ်ခိၣ် (၂)
(၃) ပဒိၣ်စီၤလၢ်ဖိ    - ကမံးတံၥ်နဲၣ်ရွဲၣ်
(၄) ပဒိၣ်စီၤနဲထူဘၠဲ    - ကမံးတံၥ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ
(၅) ပဒိၣ်စီၤခဲလ်ဘံ    - ကမံးတံၥ်ဖိ
(၆) ပဒိၣ်စီၤဝါရ့ၣ်တိ    - ကမံးတံၥ်ဖိ
(၇) ပဒိၣ်စီၤဖျၢၣ်ဂ့ၤ    - ကမံးတံၥ်ဖိ
(၈) ပဒိၣ်စီၤဟဲဂ့ၤ    - ကမံးတံၥ်ဖိ
(၉) ပဒိၣ်နီၢ်ဖီကဘျၣ်ထူ    - ကမံးတံၥ်ဖိ
    သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.