Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် (၇၅) နံၣ်အမူး


လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၅ သီ ၂၀၂၄ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး

၂၀၂၄ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် ကညီတၢ်ပၢၢ် ဆၢအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်မုၢ်နံၤ ဆၢက့ၤအလီၢ် (၇၅) ဝီတဝီန့ၣ်လီၤ. လၢမုၢ်နံၤဒိၣ်မုၢ်နံၤထီအနံၤအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤလၤကပီၤဝဲ ဖဲတီကလုၥ်သးစၢ် အဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စးထီၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် အဆိကတၢၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ယူးယီၣ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ်နီၣ်တယၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ယူးယီၣ်ဆူ ခိၣ်နၢ်, သိၣ်ဒူ ဒီးထံဖိကီၢ်ဖိ လၢအဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ ထံကီၢ်ဒီးကလုၥ်အဂီၢ်တဖၣ် ဖဲန့ၣ်အခါ တၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်ဝဲဒၣ် ၁ မံးနံး လၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၢ်တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဝံၤအလီၢ်ခံ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် ကတိၤအိးထီၣ်ဝဲ တၢ်မၤလၤကပီၤမူး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဝံၤ တၢ်ဖးဖျါထီၣ်ဝဲ ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူဝ့ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်, ကညီသးစၢ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်, ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ် ဒီးသိၣ်မှံၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပၢၢ်ဆၢကဲထီၣ်အဂ့ၢ် အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သး နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ (၁) ပဒိၣ်စီၤသီသံၣ်ဘှဲ ကတိၤဒုးသ့ၣ်ညါခိၣ်နၢ်, သိၣ်ဒူ ဒီးကမျၢၢ်လၢအဟဲထီၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤတဖၣ် ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါ ဒီး ပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ဝံၤအလီၢ်ခံ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ကရၢခိၣ် (၂) ပဒိၣ်စီၤဆၢဂ့ၤ, နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ, သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤတၢ်မျၢ်သီ တဖၣ် ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလီၤတၢ်ဖဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ လၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ကတိၤကျၢၢ်တံၢ်က့ၤဝဲ တၢ်မၤလၤကပီၤအမူးဝံၤ တၢ်သးဝံၣ်ဝဲ ကညီဒီကလုၥ်တၢ်သးဝံၣ် ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်က့ၤတၢ်ယူးယီၣ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ်နီၣ်တယၢ် ဒီး တၢ်ပျၢ်ကွံၥ်ဝဲ တၢ်မၤလၤကပီၤအမူးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ ဆၢက့ၤအလီၢ် ၇၅ နံၣ်တဘျီအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, သုးက့ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ဒူသဝီခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ဝဲကျိၤဝဲၤဒ့ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကညီသးစၢ်ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီးလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ခဲလၢၥ်ဟဲထီၣ်ဝဲ ၁၀၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.