စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ထုတ်ပြန်ချက်များ

စဉ် ရက်စွဲ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် အမျိုးအစားများ ဒေါင်းလော့
1 2023-11-17 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ဘျံးဒဝဲၢ် လံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ Mergui Tavoy District
2 2023-11-17 ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး,ဒူးပလာယာခရိုင်,​ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက် ဒူးပလာယာခရိုင်
3 2023-11-06 ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
4 2023-11-06 ကေအဲန်ယူအသိပေးကြေညာချက် ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
5 2023-10-29 OPEN_LETTER_to_UNCT_UN_Member_states,_ASEAN_and_UNSE_and_JPF Final.pdf (Burmese) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
6 2023-10-29 OPEN LETTER to UNCT, UNSE, UN and ASEAN Member States and JPF (English) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
7 2023-10-15 Joint Statement Regarding the 8th Anniversary of the Signing of the NCA (Chinese version) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
8 2023-10-15 Joint Statement Regarding the 8th Anniversary of the Signing of the NCA (Japanese version) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
9 2023-10-15 Joint Statement Regarding the 8th Anniversary of the Signing of the NCA (Thai version) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
10 2023-10-15 Joint Statement Regarding the 8th Anniversary of the Signing of the NCA (Hindi version) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
11 2023-10-14 NCA နှင့်ပတ်သက်၍ ERO မှ NCA အသိသက်သေများ နှင့် နိုင်ငံတကာအသိုက်အ၀န်းသို့ ပေးပို့သော အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
12 2023-10-13 Open letter regarding (NCA) from (ERO) to the NCA witnesses and International Community (English) ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
13 2023-10-12 တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပူးတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
14 2023-10-12 တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပူးတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်
15 2023-10-11 မုန်လိုင်ခက်ကျေးရွာ စစ်ဘေးရှောင်စခန်း အပေါ်သို့ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ကေဲအန်ယူ ဗဟိုဌာနချုပ်