စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ဗီဒီယိုများ

  • KNU 17 Congress New Chairman speech by P'doh Kweh Htoo Win
KNU 17 Congress New Chairman speech by P'doh Kweh Htoo Win
2023-05-10
Our Duty Song
2023-03-28
Myanmar Military's War Crime in Kawthoolei: Loss of Lives and livelihoods after the Coup of 2021 (Burmese)
2023-03-27
Myanmar Military's War Crime in Kawthoolei: Loss of Lives and livelihoods after the Coup of 2021 (Poe Karen)
2023-03-27
Myanmar Military's War Crime in Kawthoolei: Loss of Lives and livelihoods after the Coup of 2021 (S'gaw Karen)
2023-03-27
Pado Saw Roja Khin's explanation on the news about involvement in the Mawtoethalay New Town Project.
2023-03-12
P'Doh Saw Popo Thoo Aung speech on 75th Karen Nation Day(2023)
2023-02-16
KNU General Secretary P'doh Saw Tah Doh Moo speech on 76th anniversary of Palong Agreement.
2023-02-16
76th Karen National Union day (Burmese version)
2023-02-15
76th Karen National Union Day (Karen Version)
2023-02-15
Tharamu Nant Bwa Bwa Phan Speech about Padoh Mahn Sha Lah Phan
2023-02-15
KNU vice Chairperson P'doh Saw Kweh Htoo Win speeches on 74th Karen Revolution Day.
2023-02-14
P'doh Saw Hla Tun Speeches on 74th Karen Revolution Day (2023)
2023-02-14
KNU Messages on 74th Karen revolution day (Burmese Version)
2023-01-31
KNU Messages on 74th Karen revolution day (Karen Version)
2023-01-31