စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ခရိုင်များ

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲ ကၠိကထီၣ်ဆၢကတီၢ်

လါမ့ၤ ၂၈ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်
၂၀၂၁-၂၀၂၂ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အဂီၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ် (၁) တီၤထီကၠိ လၢအပၣ်ဃုၥ်ဒီး ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤတီၤထီကၠိခဲလၢၥ်တဖၣ် တၢ်ဆၢတဲၥ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢ တၢ်ကတူၢ်လိၥ်ကၠိဖိဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ လါယူၤ (၁၅) သီ, တုၤလၢလါယူၤ (၁၈) သီ ဒီး ကၠိတဖၣ် ကစးထီၣ်နုၥ်လီၤ တၢ်သိၣ်လိတီၤဒၢးပူၤ ဖဲလါယူၤ (၂၁) သီနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံးဝဲဖဲ လါမ့ၤ (၂၇) သီအနံၤ ဖဲကီၢ်ရ့ၣ်ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ကမံးတံၥ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.
"တကီၢ်ခါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် အိၣ်ဝဲလၢ ကျဲအဘိဘိ ဘၣ်ဆၣ် လီၤဆီဒၣ်တၢ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢပဖိပလံၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်တခီ ပကွၢ်ကပၥ်အီၤ လ့ၤတက့ၤတသ့ဘၣ်. တၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်ဃံးကီၢ်ခဲထဲလဲၣ်န့ၣ် ပအိၣ်ဒီး ကျဲတဘျူးဘိလၢ ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် လဲၤခီဖျိအီၤလီၤ." အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤခိၣ် စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကၠိတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ် ကလဲၤအသးဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီ ဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီအဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၥ်လီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ဟံးသကိးမူဒါ လၢတၢ်အသနၢၣ်ဝး၀း ဒ်သိးကၠိဖိ ဒီး ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ် ကအိၣ်ဝဲဒီး တၢ်သူၣ်ကလၢၤသးကလၢၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
၂၀၂၀-၂၀၂၁ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤတဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲတၢ်ထီၣ်ဒုး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် အဟီၣ်ကဝီၤ လၢအပၣ်ဃုၥ်ဒီး ကဘီယူၤတၢ်ထီၣ်ဒုးအဃိ နံၣ်ကတၢၢ်ပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးတဖၣ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲတန့ၢ်ဝဲဘၣ် တနီၤအဖီခိၣ် ကမံးတံၥ်တဖၣ် အၢၣ်လီၤဆၢတဲၥ်သကိးဝဲလၢ ကဒုးဖျိကၠိဖိတဖၣ်ခဲလၢၥ် ခီဖျိကၠိဖိတဖၣ် အတၢ်ထီၣ်ကၠိ နၣ်ရံၣ်တဖၣ် ပှဲၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဝဲ ကိးဂၤဒဲး ဘၣ်ဆၣ် ဖျိကၠိလံၥ်အုၣ်သးအပူၤ ကၠိဖိအဒိးန့ၢ်လံၥ်အမးတဖၣ် တပၣ်ဃုၥ်ဝဲလၢ ပှၤဖျိထီၣ်တဖုအံၤ အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.