စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ခရိုင်များ

Mutaw District Organizing Activity

ဖဲ ၂၄ သီ လါယူၤ ၂၀၂၁ နံၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ ၅ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်လီၤကရၢကရိ ဒီး ဒုးနၢ်ပၢၢ် ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိ လၢတကီၢ်ခါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်အိၣ်သး ဃုၥ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ် လၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လၢ တၢ်လီၤကရၢကရိ ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်, ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် လၢအအိၣ်ဘူးဒီး ဖၣ်ပူၣ်, ကမးမိၢ် ကျဲမုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤဝဲလၢ တၢ်ကဘၣ်လီၤကရၢကရိ တဲနၢ်ပၢၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိအသိး ကီၢ်ရ့ၣ်သုးက့ သ့ၣ်တဖၣ် လဲၤလီၤဝဲဆူ ကီၢ်ဆၣ်, ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဝဲဒီး ကီၢ်ဆၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးဝဲ ဒီး ကီၢ်ဆၣ်ဝံၤ လီၤဝဲဆူ ကရူၢ်, ဒူသဝီ လၢတၢ်တဲနၢ်ပၢၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.
လၢတၢ်တဲနၢ်ပၢၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိတခီ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤထဲဒၢၣ် စံးအါထီၣ်ဝဲ ဒ်အံၤ "ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ပကွၢ်က့ၤဒီး ပထံၣ်ပှဲၤမဲၥ်, နၢ်ဟူပှဲၤနၢ်လၢ ပဟီၣ်ကဝီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပဟီၣ်ကဝီၤသဘျံးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ အိၣ်ထဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ အဃိ ကဲထီၣ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး လၢတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ ဒီး တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. အမဲၥ်ညါ တၢ်ကစီၣ်အယီၤအဘျၣ် တၢ်ခဲၣ်သူခဲၣ်ဂီၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲ အကလုၥ်ကလုၥ် ဒ်သိး ပတၢ်ကရၢကရိ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဒီး ကမျၢၢ်အဘၢၣ်စၢၤ ကထံၣ်ကမၣ်လိၥ်သး အ့ၣ်လိၥ်ဆိးက့လိၥ်သး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်အံၤတဖၣ် ဟဲကဲထီၣ်အသး အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိမ့ၢ်ဝဲ ပှၤပၢတၢ် တစိၤဘၣ်တစိၤ လၢအဟံးဃၥ်ဝဲ ကလုၥ်ဒိၣ်စိသနူ ဒီး သုးမီၤစိရိၤသနူ တဒူၣ်အံၤ ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ဒ်သိး ပပှၤကလုၥ် ကဟးဂီၤ လီၤမၢ်ကွံၥ်ဝဲလၢ ကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤ အသိး ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ် ပၥ်လီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကမၤလီၤမုၢ်လီၤဖးပှၤ, မၤဖှီၣ်လီၤယၥ်လီၤပှၤ, မၤသံမၤဝီ, မၤဆူးမၤဆါ, မၤတရီတပါပှၤ, ခီဖျိ သူဝဲသုးဂံၢ်ဘါ ပိၥ်ထွဲထီၣ်အခံဆူ သူတလၢကွံၥ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ (ကဘီယူၤ) ဆူပလီၢ်ကဝီၤပူၤ ဒ်သိး ပကအိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, လဲၤက့ၤဖံးမၤ သုတမုၥ် သုတဘူၣ်လၢၤတဂ့ၤ, ပတၢ်ဖီၣ်လိၥ်စု မၤသကိးတၢ် အဆၢကထီၣ်တဲၥ်အဂီၢ် ဒီး တၢ်ထံၣ်ကမၣ်လိၥ်သး, တၢ်အ့ၣ်လိၥ်ဆိးက့လိၥ်သး ကပိၥ်ထွဲထီၣ်အခံလၢ ကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.
ဒ်ပမ့ၢ် ပှၤတကလုၥ်အသိး ဒ်ကလုၥ်ဂၤအိၣ်မူဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်သဘျ့အပူၤ အိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်မူ သူးသ့ၣ်လၤကပီၤအသိး ပဝဲကညီဖိ ပအဲၣ်ဒိးအိၣ်မူစ့ၢ်ကီး ဒ်န့ၣ်အသိး ဒီး ပပှၤကလုၥ်ခိၣ်နၢ် ပူၤကွံၥ်တဖၣ် ဂဲၤလိၥ်တ့ၢ်လံဝဲ လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ထဲသိးတုၤသိး ဒီး နီၢ်ကစၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခွဲးယၥ် အဂီၢ် အိၣ်လံအနံၣ် (၇၀) ဘျဲၣ်လံ ဘၣ်ဆၣ် ပပှၤကလုၥ် တၢ်မိၢ်န့ၢ်သးလီ တလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ်. ပအိၣ်ဒံးဒီး တၢ်ဂဲၤလိၥ်အဖၢမုၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပတၢ်ပလီၢ်ပဒီ တဘၣ်လီၤတိၢ်ဘၣ်. လၢပဒုၣ်ပဒါ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီး တၢ်ကူၣ်တရံး လၢပကဟးဂုၥ်ဟးဂီၤ ဒီး အဝဲကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ် လၢကဒိၣ်စိ လုၢ်ဘၢဝဲ ပပှၤကလုၥ် ဒီး ပဟီၣ်ကဝီၤအဂီၢ်န့ၣ် လ့ၤတက့ၤ တဘၣ်အိၣ်ဘၣ်. အဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ လၢတၢ်ဒီသဒၢက့ၤ ပလီၢ်ကဝီၤ ဒီး ပကမျၢၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိ အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် တၢ်ပတုၥ်ကွံၥ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ တစိၢ်တလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကးတံၥ်ဃၥ် ဝံစိၥ်တီဆှၢ တၢ်လ့ၢ်လိၤခါထီၣ်အကျဲ တစိၢ်တလီၢ် ကအိၣ်ဝဲ မ့ၢ်အိၣ်ဒၣ်လဲၣ် ပကထံၣ် ဒီး နၢ်ပၢၢ်သကိးအီၤလၢ တၢ်မၤသးဒ်အံၤ ဟဲခီဖျိအသးလၢ ပဒုၣ်ပဒါ မီၢ်စိရိၤအဃိ ပကကွၢ်တၢ်ယံၤယံၤ ဒီး ပသုတထံၣ်ကမၣ်က့ၤ ပတၢ်ကရၢကရိ, ပခိၣ်ပနၢ်တဂ့ၤ. ပကဃုထံၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအထံးအလၥ် ဒီး ပၢၢ်ဆၢထီဒါ ဒီး ဃဲၥ်လီၤဘှါလီၤသကိးက့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ တက့ၢ်.
လၢခံ အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါက့ၤသု ဒ်အံၤ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖုအံၤ ကမၤပျံၤမၤဖုးပှၤ လၢကဘီယူၤ ဘၣ်ဆၣ် ပတဘၣ်ပျံၤအီၤ တလၢကွံၥ်အခၢး တုၤပဖံးမၤက့ၤတဘူၣ်လၢၤတဂ့ၤ. ပပျံၤတၢ် ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ် ပလီၢ်ပသး ကတီၤသး မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလီၤ. လၢ်ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ ကဘီယူၤခးလီၤတၢ် ဒီး မၤနၢၤတၢ် တအိၣ်နီဘျီ နီတဖုဘၣ်. (ဘံၣ်ယဲးနၢ် ဒီး အမဲရကၤ) ဒုးလိၥ်သး ဆၢကတီၢ် တဘျီတခီၣ် (အမဲရကၤ) ကဘီယူၤ အဘ့ၣ်လၢအကယၤ ခးလီၤတၢ် ကိးနံၤဒဲး ယံၥ်လၢအနွံ ဘၣ်ဆၣ် တမၤနၢၤတၢ်ဘၣ်. တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ် ပကဘၣ်ပလီၢ်ပသး အိၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢန့ၣ် ပလဲၤခီဖျိအီၤ ကန့ၢ်ကသ့ ဝဲဒၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကတုၤဆူ ဖီတၢၣ်အဂီၢ် ပျံၤသၢပနူၤ ဘၣ်မၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤ. ပျံၤသၢပနူၤ စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ကမျၢၢ်, သုး, ဒီး ပၢ်ပြးန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်အမူအဒါ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဆူကရၢမိၢ်ပှၢ် ဒ်ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ ပၥ်လီၤန့ၢ်အီၤအသိး, ဒ်န့ၣ်အသိး သုးကဘၣ်ဟံဝဲ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အသိး ဒီး ပၢပြးစ့ၢ်ကီး ကဘၣ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤ ဝဲၤကျိၤဝဲၤဒ့ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒ်သိး ကလဲၤသး ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပျံၤသၢကနူၤ ပမ့ၢ်ပိၤက့ၤအီၤ တဘိဃီန့ၣ် ကကဲထီၣ်ဝဲ ပျံၤလၢအကျၢၤ မးဝဲ ဒီး ကဆှၢတုၤက့ၤ ပပှၤကလုၥ်ဆူ တၢ်မိၥ်န့ၢ်သးလီ အဖီတၢၣ် သပှၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ."
လၢတၢ်လီၤကရၢကရိ ဒီး တဲနၢ်ပၢၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိဘျီဝဲအံၤ ဘၣ်တၢ်လဲၤမၤအီၤ တၢ်လီၢ် (၇) တီၤ ဒီး ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ် တခီမ့ၢ်ဝဲ ထံဘၢၣ်ခၣ်, မဲးမှဲထၣ်, ကၠီပါ, ကီးခိၣ် မ့မ့ၢ် ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်တခီ မ့ၢ်ဝဲ ကွံတမၥ်, ထံသဲလ့, ထံဂီၤထၣ် ဒီးတၤဟုလိၥ် သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ထံၣ်လိၥ်အိၣ်သကိး တဘျီလၢ်လၢ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ကၠိပူၤဒီးသီခါဖၠၣ်ပူၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်လီၤကရၢကရိဝဲ ကမျၢၢ်တဘျီအံၤ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဝဲ တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သး တကးဘၣ် နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢကရၢမိၢ်ပှၢ် အတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ် ဒီး လိၣ်ဘၣ်ဝဲနီၢ်နီၢ်လၢ ပခိၣ်ပနၢ် အတၢ်ကဟုကယၥ် ထံဖိကီၢ်ဖိ န့ၣ်လီၤ.