စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ခရိုင်များ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် (ခီကရဲး) ၁၁ ၀ီတဝီ

၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၆ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
၂၀၂၁ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် စးထီၣ်မၤဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် ခီကရဲး (၁၁) ဝီတဝီ ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ဘျီဝဲအံၤ လီၢ်ခၢၣ်သးခိၣ်နၢ် ဒ်အမ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤဆၢပှဲၤ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ (၁), ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်ထူ, ပဒိၣ်စီၤကျၢၤစ့, ပဒိၣ်မါဘးထိ သ့ၣ်တဖၣ် လဲၤထီၣ်ဝဲ ဒီး သုၣ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီ ဒ်အမ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် (၂) စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲ စ့ၢ်ကီး ဟဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးလၢ ဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီဝဲအံၤ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၁၆၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ဘျီဝဲအံၤ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်ဝဲ ပဒိၣ်စီၤထဲဒၢၣ် ဒ်အမ့ၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ဒီး သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤမုၢ်ဟဲ ဒ်အမ့ၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် (၂), ပဒိၣ်စီၤလ့တီ ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်, ပဒိၣ်စီၤကျိၣ်ထူ ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ ဒီး ပဒိၣ်စီၤရီဘ့ၣ်မူ ကီၢ်ရ့ၣ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်စ့ၢ်ကီး ကီၢ်ရ့ၣ်ပၢဆှၢတၢ် ကမံးတံၥ် (၉) ဂၤ ဒီး ကီၢ်ရ့ၣ်ထီဘိကမံးတံၥ် (၃၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် ဘျီဝဲအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်မၤအီၤဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤ ဒီး ဝံၤဝဲဒၣ်ဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၃၀) သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.
    လၢတၢ်ကဟံးမူဒါ ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်မၤခါဆူညါအဂီၢ် ကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲ ဒီး ဃုထၢထီၣ်ဝဲ လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဟံးမူဒါ ဒီး ပၢဆှၢကမျၢၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ကညီကမျၢၢ်တဖၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲ အါမံၤအါကလုၥ်, ဒ်သိးဒီး ကညီကလုၥ် ကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအပူၤ ကအိၣ်ဘၣ်က့ၤဒီး တၢ်သဘျ့, တၢ်ထဲသိးတုၤသိးအဂီၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤထဲဒၢၣ် တဲအါထီၣ်ဝဲ ဒ်အဖီလၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
    "ပကွၢ်လၢ ပမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် မၤဝဲဒၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် (ခီကရဲး) တဘျီညါအံၤ အိၣ်ဒီးအတၢ်တိၥ်တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ တၢ်ကပဲၥ်ထံနီၤဖးက့ၤဝဲ တၢ်အိၣ်သးအကပၤကပၤ ဒ်သိးခါဆူညါ လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကလဲၤအသးဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲၥ်ညါ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး ဃုထၢဝဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မူဒါအိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢ ပကဘၣ်မၤသကိးတၢ် ဒ်သိးဒီး ပတၢ်ကရၢကရိ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဝဲအံၤ အဂံၢ်ကဆူၣ်ထီၣ် ဝဲအါန့ၢ်အန့ၤ ပကွၢ်က့ၤခဲအံၤ တၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီးပှၤ လၢတကီၢ်ခါထံရူၢ်ကီၢ်သဲး အတၢ်အိၣ်သးန့ၣ် အိၣ်ထဲတၢ်လၢ ပကဘၣ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါ ဒီး ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တကးဘၣ် အီၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးခိၣ်နူၥ်, တၢ်ဆိမိၣ်ဆိမးစ့ၢ်ကီးအဃိ လၢတၢ်မၤခါဆူမဲၥ်ညါအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဒ်သိးကလဲၤသးဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီအဂီၢ် ပလိၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ပခိၣ်ပနၢ်ကိးဂၤဒဲး လၢကပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ.    အခဲအံၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် တၢ်ဃုထၢအံၤ ဒ်သိးတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ် အဂံၢ်ကဆူၣ်ထီၣ် ဒီး ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ပှၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဟဲထီၣ်လၢခၢၣ်စး ဒီး နုၥ်လီၤပဲၥ်ထံနီၤဖး တဲသကိးဘၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲ တၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီဝဲအံၤန့ၣ်လီၤ.
    ဒ်ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သး ပၥ်လီၤဃၥ်ဝဲ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အသိး လၢတၢ်ကမၤဝဲ တၢ်ဃုထၢအဂီၢ် လီၢ်ခၢၣ်သး, ကီၢ်ရ့ၣ်, ကီၢ်ဆၣ်ပတီၢ် တၢ်ကဘၣ်မၤဝဲ တၢ်ဃုထၢ (၄) နံၣ်တဘျီ, မ့မ့ၢ်ကရူၢ်, ဒူသဝီန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤ (၂) နံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤ.