စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ခရိုင်များ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံး ဂၢၤကီၢ်သုးတၢ်မၤလိပျၢ် အမူး

ဂံၢ်ခီၣ်ထံး ဂၢၤကီၢ်သုးတၢ်မၤလိပျၢ် အမူး
၂၀၂၁ နံၣ်, လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ဖဲလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ် ဂၢၤကီၢ်သုးရ့ၣ် (၁) မၤဝဲတၢ်ပျၢ်က့ၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးဂၢၤကီၢ်သုးတၢ်မၤလိ (၁) တဝီ ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, လူၤသီကီၢ်ဆၣ်, ဂၢၤကီၢ်သုးရ့ၣ် (၁) တၢ်သိၣ်လိပျီ န့ၣ်လီၤ.
တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤဖျိထီၣ်တၢ်မၤလိခဲလၢၥ် အိၣ်ဝဲ ၇၄ ဂၤ, မုၣ် ၁၆ ဂၤ ဒီး ခွါ ၅၈ ဂၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲမုၥ်စ့ၢ်ကီးဝဲ ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ် ဒီး သုးက့ခိၣ်နၢ် လၢကဟဲဒီးကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤဖျိထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ် ဖဲတၢ်မၤလိပျၢ် အမူးအံၤန့ၣ်လီၤ.
တၢ်ပျၢ်တၢ်မၤလိဘျီဝဲအံၤ ဂၢၤကီၢ်သုးရ့ၣ် (၁) သုးရ့ၣ်ခိၣ် စံးဝဲ "ဒ်ပမ့ၢ် သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖုအသိး တၢ်အဆိကတၢၢ် ပကဘၣ်မၤနၢ်ပၢၢ်ပသး ဘၣ်ဃးဒီး သုးအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤနၢ်ပၢၢ်သးအဖီခိၣ် ပဘၣ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါသး ဒ်သိး ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ ကသ့ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ."

တၢ်မၤလိ လၢအအိၣ်ဒီး အက့ၢ်အဂီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤအီၤ လၢဂၢၤကီၢ်သုးရ့ၣ် (၁) ဖဲလါယူၤ ၁၀ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ် တုၤလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ် န့ၣ်လီၤ.