စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ခရိုင်များ

7th Consultation Meeting with Karen National Leaders in Marguy Tovay

Karen National Union Brigade 4 leaders organized a consultation meeting with local Karen leaders. The meeting took place in Thamyartha on 9th to 10th February, 2019.

"In the meeting we were analyzing the situation of civilian as well as Karen Nation Union's. After that we discussed our plan and activities that we have to do for the future" said P'doh Saw Eh Na (Secretary of the District).

Land issues, Education, Culture and Karen National Union cooperation with Civil Society Organization (CSO) also discussed in the meeting.

In the meeting, District leaders, township leaders and civil society organization also attended.