စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ဌာနများ

ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ပတီၢ်ထီပီညါ ဖၠၣ်စိမီၤကၠိတဖၣ် အတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး အမူး

ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ပတီၢ်ထီပီညါ ဖၠၣ်စိမီၤကၠိတဖၣ် အတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး အမူး

လါ နိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၃-၁၄, ၂၀၁၉ နံၣ်

ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၃ သီ တုၤ ၁၄ သီ ၂၀၁၉ နံၣ် အကတီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဝဲၤကျိၤ လၢအမ့ၢ် ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤဝဲ ပတီၢ်ထီပီညါ တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအမူး တကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ် တဲသကိး အမူးအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သ့ၣ်ဘ့ၣ်ထၣ် န့ၣ်လီၤ.

ပတီၢ်ထီပီညါ တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး အမူးအံၤ အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး တၢ်ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤလိၥ်သးလၢ ပတီၢ်ထီပီညါ ဖၠၣ်စိမီၤကၠိတဖၣ် ကတီၢ်ခါ တၢ်အိၣ်သး လၢအမ့ၢ် တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ, တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒီး တၢ်တၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢ တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢမဲၥ်အီၤ ဖဲ နံၣ်တ၀ၥ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီ တၢ်ကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ခါဆူညါတၢ်ဖံးတၢ်မၤ တၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဘျီအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤလိၥ်သးလၢ တၢ်ဆီတလဲ အိၣ်ထီၣ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတဖၣ် အမဲၥ်ညါ ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပၥ်ဃုၥ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထံၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအမူးအံၤ ကညီကၠိလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ထံဆၢကီၢ်ဆၢ ခဲလၢၥ် ၁၄ ဖျၢၣ် ခၢၣ်စးတဖၣ် ဟဲထီၣ်ဝဲ ဒီး ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢၥ် အိၣ်ဝဲ ၄၅ ဂၤ န့ၣ်လီၤ.