စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ခရိုင်များ

တပ်မဟာ(၂) ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး တောင်ငူခရိုင်မှ နေရာပြင်ဆင်ထားမှု များ

April 8, 2020

(Covid-19) တၢ်ဆါအဃိ ပှၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢ လဲၤဖံးလဲၤမၤတၢ်လၢ ထံကီၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဟဲက့ၤနုၤလီၤလၢ ကီၢ်ပယီၤအပူၤန့ၣ် တၢ်ထုးထီၣ်ဃၥ်ဝဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ကဘၣ်အိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ပၥ်ပနီၣ်အလီၢ် Quarantines (၁၄) သီ ဝံၤမး က့ၤအိၣ်ဆိးဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိ သ့န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်တီအူ ရဲၣ်ကျဲၤဃၥ်ဝဲ တၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤလၢကဘၣ်အိၣ်ဝဲ (Quarantines) သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီ ရဲၣ်ကျဲၤကတီၤဃၥ်ဝဲ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, လီၢ်မံဒါ, ယၣ်လုး, ပ့ၢ်ပီၤ, ခူသခၢၣ် ဒီးနီၢ်တဂၤ အတၢ်ကဆှဲကဆှီပီးလီ သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပှၤ (၁၀၀) ဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢကဘၣ်အိၣ်ဝဲ (Quarantines) သ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ကမၤကွၢ်ဝဲ အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် ရဲၣ်ကျဲၤကတီၤဃၥ်ဝဲ တၢ်ထိၣ်တၢ်ကိၢ် အပီးအလီ တၢ်မၤကွၢ်သွံၣ် အပီးအလီ ဒီး တၢ်ဒီသဒၢ အပီးအလီ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သ့စုအကသံၣ်ထံ, တၢ်ကးဘၢနါဒ့ သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်တီအူ အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် ထုးထီၣ်ဃၥ်စ့ၣ်ကီးဝဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ပှၤလၢကဘၣ်ဟဲအိၣ်ဝဲ (Quarantines) သ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ရဲၣ်ကျဲၤပၥ်စ့ၣ်ကီးဝဲ ပှၤလၢကဟံးမူဒါ ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်-သရၣ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ပှၤမၤစၢၤတၢ်ဖိ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်တီအူ ပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး World Concern/LIFT/CDN အတၢ်ကရၢကရိသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲဒၣ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ်တီအူ အဟီၣ်ကဝီၤပူၤန့ၣ်လီၤ.