စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ အကတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ (၄၃၆) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤထီဒါဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် အိၣ်အါထီၣ်ဝဲ


၂၀၂၃ နံၣ်, လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၁၃) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဒီး ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီယူၤဒုးသုးဒီး ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီ, ကမျၢၢ်ဖိအတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အကျဲ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၅၇) ဘျီ ဒီး တ့ၢ်လီၤဝဲမ့ၢ်ပိၢ်ဖးဒိၣ် အိၣ်ဝဲအါန့ၢ် (၂၀၈) ဖျၢၣ် ဒီး ခးလီၤဝဲကျိဖိစဲးလး အထံၣ်အါန့ၢ် (၃၀၀၀၀) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သံဝဲကမျၢၢ်ခဲလၢၥ် (၁၃) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး ဘျၢထံခရံၥ်ဖိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် (၁) ဂၤ, (RC) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကရၣ် (၁) ဂၤ ဒီး ဖိသၣ်သးနံၣ် (၂) နံၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဒိဝဲကမျၢၢ်ဖိ (၉) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီးဖိသၣ် သးနံၣ် (၄) နံၣ် (၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်အူထီၣ်ဝဲ ကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ် ခဲလၢၥ် (၃၃) ဖျၢၣ် ဒီး ဘၣ်ဟးဂီၤဝဲ ကမျၢၢ်အဟံၣ် ခဲလၢၥ် (၂၄) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဟးဂီၤဃုၥ်စ့ၢ်ကီးဝဲ တၢ်သိၣ်လိကၠိ တီၤခီၣ်ထံး (၁) ဖျၢၣ်, တီၤခၢၣ်သးကၠိ (၁) ဖျၢၣ်, ဘျၢထံခရံၥ်ဖိ တၢ်ဘါယွၤသရိၥ် (၃) ဖျၢၣ်, RC တၢ်ဘါယွၤသရိၥ် (၁) ဖျၢၣ်, သီခါဖၠၣ် (၁) ဖျၢၣ်, သ့ၣ် (သိမ်) (၁) ဖျၢၣ်, ကမျၢၢ်တၢ်ဆါဟံၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ် (၄) ဖျၢၣ် ဒီး ပှၤအါဂၤတၢ်သူၣ်ထီၣ် (၈) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤအပူၤ ကမျၢၢ်အတၢ်ဟးဂုၥ်ဟးဂီၤသ့ၣ်တဖၣ် လီၤလၢဝဲစ့ယိၤ အကကွဲၢ် (၁၀) ဘျဲၣ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.
လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ပၢအဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် အိၣ်ဝဲ (၉၅) ဘျီ ဒီး ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် အကလုၥ်ကလုၥ် ခဲလၢၥ်အါန့ၢ်ဒံး (၄၅၇) ဖျၢၣ်ဒီး ဘၣ်သံဝဲကမျၢၢ် (၃) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး ကၠိဖိသးစၢ် (၁) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲကမျၢၢ်ခဲလၢၥ် (၃၈) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး ကၠိဖိသးစၢ် (၆) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဟးဂီၤဝဲ ကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ် (၅၆) ဖျၢၣ် ဒီး ဘၣ်အူအီၣ်ကွံၥ်ဝဲ ကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ် ခဲလၢၥ် (၁၉) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ကဘီယူၤအဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်သံဝဲကမျၢၢ် အဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမးဒီး ကမျၢၢ်ဖိလၢ အဟံၣ်အဃီ အတၢ်မၤလီၢ် အူထီၣ်ဟးဂီၤကွံၥ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သးဘၣ်ဒိ ဒီး ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ အကလုၥ်ကလုၥ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၁) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ

ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၂၀) သီအနံၤဂီၤ (၁၁၀၀) ဆၢကတီၢ် (BGF-1014) တ့ၤဝ့ အပှၤလၢအိၣ်ဖဲ အိၣ်ပျီဖိတိၤသ့ၣ်တဖၣ် ဃ့ဆူၣ်ဝဲစ့ လၢတကီးဘိကရူၢ်ပူၤ (၁) ဝဲပၠၣ်ထၣ်သဝီစ့ (၁၅၀၀၀၀) ကၠး, (၂) သ့ၣ်လၣ်ဘီသဝီ စ့ (၂၀၀၀၀၀) ကၠး, (၃) မၢၢ်ရၢၢ်သဝီ စ့ (၁၅၀၀၀၀) ကၠး, (၄) ကိတါကၠံသဝီ စ့ (၃၀၀၀၀၀) ကၠး, (၅) စ့ၣ်ခၠီသဝီ စ့ (၁၅၀၀၀၀) ကၠး, (၆) လဲၣ်ပၣ်တါသဝီ စ့ (၁၅၀၀၀၀) ကၠး, (၇) မဲးပူၣ်သဝီ စ့ (၂၀၀၀၀၀) ကၠး, (၈) တကီးဘိသဝီ စ့ (၃၀၀၀၀၀) ကၠး ခဲလၢၥ် (၁၆) ကလီၢ်ကၠးန့ၣ်လီၤ.

ကၠဲၣ်ထိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၂၁) သီအနံၤ ဟါ (၁၆၁၅) ဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤသုးရ့ၣ်-၂၀၇ ဟဲထီၣ်ဖဲကညၣ်အဲၣ် (ကညၥအိုင်) သဝီ ဒီး ဒွဲၣ်အူကွံၥ်ဝဲ သဝီဖိအဟံၣ် (၁) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၂၇) သီအနံၤ သုးက့ (၁) စုဒုၣ်တီၤဖီလၥ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သးဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ဖဲဂီၤခီ (၀၉၅၇) ဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဒွဲၣ်အူကွံၥ်ဝဲ ကၠဲၣ်ထိၣ်ကီၢ်ဆၣ် သပၠ့ၤနံၤသဝီဖိ ရီဘၢၣ်ကျီး (၂) ဘ့ၣ် အလဲၢ်အိၣ်ဝဲ (၉) အ့ကၢၣ် ဒီး ဖဲဂီၤခီ (၁၀၅၀) ဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဒွဲၣ်အူကွံၥ်ဝဲ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဒီယၣ်သဝီဖိ ဟံၣ် (၄) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ တီအူကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၂) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၂၇) သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် (ခမရ-၆၀၄) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤဟးဂီၤကွံၥ်ဝဲ (၁၃) မံၤလၥ် ကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ် (၂) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၁၁) သီအနံၤဂီၤ (၀၃၀၄) ဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် နုၥ်လီၤဝဲလၢ ပယီၤမၠဲးယဲသဝီပူၤ ဒီး ခးဝဲသဝီဖိအဃိ ဘၣ်သံဝဲ ပယီၤမၠဲးယဲ ပယီၤကလုၥ် ကမျၢၢ်ဖိ (၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၁၄) သီအနံၤ မူကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢဟဲထီၣ်အိၣ်ဖဲ မၠဲးယဲသဝီ ဒီး လဲၢ်ပးသဝီ သ့ၣ်တဖၣ် မီဟးထီၣ်ကွံၥ်ဝဲ သဝီဖိလၢ (၃) နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢ သဝီပူၤခဲလၢၥ်န့ၣ်လီၤ. မၠဲးယဲသဝီ ဟံၣ်အဒူၣ် (၁၉၅) ဒူၣ်, ပှၤနီၣ်ဂံၢ် (၁၃၄၅) ဂၤ, လဲၢ်ပးသဝီ ဟံၣ်ဒူၣ် (၂၉၁) အဒူၣ်, ပှၤနီၣ်ဂံၢ် (၁၄၆၆) ဂၤ ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢၥ် (၂၈၁၁) ဂၤ ဘၣ်ပၥ်တ့ၢ်ကွံၥ် အဟံၣ်အဃီ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ သ့ၣ်တဖၣ် ခဲလၢၥ်ဒီး ဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံၥ်ဝဲလၢ သဝီပူၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢအိၣ်လၢ သ့းခၠးဆ့းသုးကလၢၤတဖၣ် ဟးဒိးလီၤဝဲ မ့ၢ်ပိၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ သဝီအကျဲဟဲနုၥ်လီၤတၢ်လီၢ် သ့ၣ်တဖၣ် အဃိ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ် ဟဲက့ၤနုၥ်လီၤက့ၤဝဲလၢ အသဝီတဘူၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၂၉) သီ အနံၤ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူ ဖဲဟါ (၁၅း၃၉) ဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤသုးရ့ၣ် ခလရ-၃၉ အိၣ်ဖဲ ခိၣ်သ့ၣ်စိသုးကလၢၤတဖၣ် နုၥ်လီၤဒွဲၣ်အူကွံၥ်ဝဲ မုၢ်သဲၣ်သဝီဖိ အဟံၣ် (၂) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၄) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၈) သီအနံၤ လၢၢ်ဒိၣ်စိကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး အိၣ်ဟဲထီၣ်လၢ ဒဝဲၢ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်တုၤ ၀ၢ်ကူၤသဝီ ဒီး ဒွဲၣ်အူကွံၥ်ဝဲ ၀ၢ်ကူၤသဝီဖိ အဟံၣ် (၁၀) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၉) သီအနံၤ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး အိၣ်ဟဲထီၣ်လၢ ပျီခံတဖၣ် ထံၣ်ဝဲပျီခံသဝီ ကမျၢၢ်ဖိအဘုဖီတဖျၢၣ် ဒီး ဟံအီၣ်န့ၢ်ဆူၣ်ကွံၥ်ဝဲ ကမျၢၢ်ဖိအဘုခဲလၢၥ် (၄၀) နၥ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါယနူၤအါရံၤ (၁၁) သီအနံၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟးဒိးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိလဲၤက့ၤဖံးမၤတၢ်အကျဲအဃိ ဖဲ (၁၀၃၀) ဆၢကတီၢ် ၀ၣ်သိခိၣ်သဝီဖိတဂၤ လဲၤယီၢ်ဘၣ်ဝဲ BGF မ့ၣ်ပိၢ်ဖဲ ၀ၣ်သိခိၣ် ဒီး ကါကျဲမုၢ်လါခိၣ် ဘၢၣ်စၢၤဒီး ဘၣ်ဒိဝဲအခီၣ်ထွဲတကပၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၅) သီအနံၤ ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲဟါ (၁၃း၀၀) ဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢအိၣ်ဖဲ လ့နီၣ်တဖၣ် ကိးဆူၣ်ဝဲ ခိခီသဝီဖိ ဟံၣ်ဒူၣ်တဒူၣ် ခဲလၢၥ် (၄) ဂၤ ဒီး မၢဝဲလၢကလဲၤဆှၢအီၤတုၤဖဲ ထီးမံၤကျိထၣ် န့ၣ်လီၤ. တုၤဖဲထီးမံၤကျိထၣ်ဒီး တီၢ်ဝဲဟံၣ်ဒူၣ်အခိၣ်တဂၤ (၇) ထံၣ်, ထူတံၢ်ဝဲ (၂) ထံၣ်ဝံၤ ပျၢ်က့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲဟါ (၁၆း၀၀) ဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤသုးရ့ၣ် (ခလရ-၂၈၃) အိၣ်လ့နီၣ်သုးကလၢၤပူၤသ့ၣ်တဖၣ် ကီးထံၣ်ဝဲ ကွံကဆီကၠံၣ်, လ့နီၣ်, ခိခီ, ပနီကျဲခံ သဝီသးပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ဃ့န့ၢ်ဆူၣ်၀ဲ သဝီတဖျၢၣ် သ့ၣ်အထီၣ် (၅) ပျၢ် (၁၀၀) ဘိ, ၀ၣ်အထီၣ် (၅) ပျၢ် (၃၀၀) ဘိ ဒီး သဝီတဖျၢၣ်စုၥ်စုၥ် ကဘၣ်ဆှၢနၢ့်အီၤလၢ လ့နီၣ်သုးကလၢၤပူၤန့ၣ်လီၤ.
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၇) တုၤ (၁၂) သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် တမ-၄၄ စုတီၤဖီလၥ် ခမရ-၉ အသုးသ့ၣ်တဖၣ် နုၥ်လီၤဒွဲၣ်အူကွံၥ်ဝဲ သၥယၥကုန်းသဝီ ကမျၢၢ်ဖိဟံၣ် (၂) ဖျၢၣ်, ကီးနွဲၢ်သဝီ ကမျၢၢ်ဖိဟံၣ် (၁၃) ဖျၢၣ်, ရွၥသစ်ကုန်းသဝီ ကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ် (၄) ဖျၢၣ် ခဲလၢၥ် (၁၉) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၁၅) သီအနံၤ နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲလၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ် (၁၇) ဒီး ခမရ-၅၅၇-၅၅၉- ခလရ-၂၈၄-တပ်မ-၂၂ တဖၣ် ဖဲ၀ၣ်မၣ်ခံတၢ်လီၢ်အဃိ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဒွဲၣ်အူကွံၥ်ဝဲ ၀ၣ်မၣ်သဝီဖိဟံၣ် (၁) ဖျၢၣ် ဒီး အီၣ်ဆူၣ်ဝဲ ၀ၣ်မၣ်သဝီဖိ အထီတဒု တကးဘၣ် ဒွဲၣ်အူကွံၥ်စ့ၢ်ကီးဝဲ ၀ၣ်မၣ်သဝီဖိတဂၤအဘု (၁၀၀) နၥ်န့ၣ်လီၤ. မၤဟးဂီၤစ့ၢ်ကီးဝဲ ၀ၣ်မၣ်သဝီဖိအဟံၣ် (၅) ဖျၢၣ် ဒီး ဟံဆူၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲ မုၢ်ပၢၤကျိသဝီဖိတဂၤ တၢ်မၤဘူၣ်စ့ (၇၀၀၀၀၀) ကၠး ဒီး လီတဲစိ (၂) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၂၂) သီအနံၤ ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲဟါခီ (၁၈း၂၀) အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် (ခမရ-၅၈၃) လၢအဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ (နေထူးနိုင်) အသုးတဖၣ် က့ၤလီၤအိၣ်ပတုၥ်ဖဲ စံနပ့ၣ် (ဇီးနှစ်ပင်) အခါ ခးဝဲ နိၣ်ခွံၣ်သဝီဖိ လ့ၢ်လိၤလၢကျဲပူၤတဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲအခၣ် န့ၣ်လီၤ.
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ တလါအကတီၢ်ပူၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ ဒီး ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဒုးယၤတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဖီလၥ် ကမျၢၢ်သုးသ့ၣ်တဖၣ် (Drone) သုးကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၄၃၆) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသံဝဲ (၄၆၉) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၃၆၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ, ကမျၢၢ်သုးသ့ၣ်တဖၣ်, (Drone) သုးကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တခီ လုၢ်ထီၣ်အသးသမူလၢ တၢ်သဘျ့အဂီၢ် ခဲလၢၥ် (၂၄) ဂၤ ဒီး လုၢ်ထီၣ်အနီၣ်ခိက့ၢ်ဂီၤ ခဲလၢၥ် (၇၆) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် သ့ၣ်တဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်အိၣ် ဘူးထီၣ်လၢ (၄) ကလီၢ်ဃၣ်ဃၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤ အကလုၥ်ကလုၥ်န့ၣ်လီၤ.