စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

နိုင်ငံခြားရေးဌာန

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဌာနများ

နိုင်ငံခြားရေးဌာန


ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး
ဗဟိုဌာနချုပ်
ကော်သူးလေ

Our Vision

In all our undertakings, diplomacy is based on reciprocal understanding and trust among and peoples. By way of our culture and charisma, mutual respect is valued.

Mission Statement

We will make every effort to strengthen the political struggle of all Karen people, and exalt their political aspirations for a homeland with peace and prosperity, which they and future generations will enjoy dwelling in and building so that it will become a land without evil.

Objectives

The KNU Foreign Affairs Department endeavors to promote collaboration with national and international democratic entities to achieve mutual support for political, social and economic development. It builds constructive engagement with national and international diplomatic communities to gain their support for the Karen people's call for national political equality and self-determination, as well as, for democracy and the building of a genuine Federal Union of Burma (Myanmar).

The KNU Foreign Affairs Department engages and co-operates with diverse Karen communities around the world, to seek their support and initiatives for national welfare and development. We always seek opportunities to collaborate with national and international think tanks and professionals to build the capacity and expertise of the Karen national leaders.

Our Courtesy

As a basic groundwork to achieve the above-mentioned objectives, we shall make constant efforts to encourage your participation, contribution and dedication. Together we can make a difference in the pursuit of peace and prosperity of our people who have longed for freedom. You are cordially welcome and we look forward to working with you.

နိုင်ငံခြားရေးဌာန

လုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဌာနများ

ဆက်သွယ်ရန်