စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဌာန

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဌာနများ

ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဌာန


ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး
ဗဟိုဌာနချုပ်
ကော်သူးလေ

Functions and Responsibilities:

Household Registration Administration

  a. Individual Registration
  b. Birth and Death Registration
  c. Child Adoption Record
  d. Marriage Record
  e. Divorced Record
  f. Caretaking Record

Social Affairs Administration

  a. Social Welfare
  b. Child and Adult Welfare
  c. Social Rescue
  d. Social Development
  e. Non-Profit Affairs
  f. Aid for the survival for the disable
  g. Community Based Organisation

Land Administration, Survey and Registration

  a. Study of Value of Land
  b. Standardised Land Equity
  c. Study and Record the Rights to Land ownership
  d. Land Use
  e. Land Administration Functions
  f. Land Survey and Registration

Karen National Police Force

Main Objective

  (a) Prohibition of illegal activities and protection of law
  (b) Investigate the illegal activities
  (c) Protection of Public’s rights, freedom and property.
  (d) Enforcement of Law and order regards the peace and public security.

Responsibilities

Department of Interior supervises and organised the following activities.
  (a) Investigate, Hearing and Filing any complaint or crime.
  (b) Protection of Public Security
  (c) Central Pubic Police Academy (Professional Police Academy)

Formation

  - Police Headquarters
  - District Public Police Force (7 Districts)
  - Township Public Police Force (Townships)

Prison

Objective

  (a) To train and transform prisoners into well-mannered and disciplined persons.
  (b) To provide vocational training.
  (c) Encourage and empower them via the civic education and religious teachings.

Formation

  - Central Prison
  - District Prisons

Empower Religion and Development

  1. Every persons has the freedom of belief and religion.
  2. Every persons are equal under the law regardless of their gender, race and status.
  3. Every religion has the right to be promoted equally according to their customs and traditions.
  4. There is no state religion and special treatment of a particular religion.
  5. Funds can be allocate based on the donation and charity of followers.
  6. Every religious institution can participate in charity, voluntary and social welfare activities.

Department Focal

  - Head of Department
  - Secretary-1
  - Secretary-2
  - Head of Office

ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဌာန

လုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဌာနများ

ဆက်သွယ်ရန်